PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 12 december 2021 liturgie 12 december 2021
Doopdienst van Joe James Sluijter en Silver Derksen
Voorganger: Hubertien Oostdijk
Organist Bram van Oort
m.m.v. leden van de cantorij

Welkom, mededelingen

Aansteken adventskaarsen

Psalm 85: 1, en 4
 1  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Stil gebed
Bemoediging en groet

V:     Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:     AMEN

Inleiding op de dienst

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Lied 218: 1,2 en 4
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.
2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Gebed opening Schrift
Lezen Psalm 121: 5 – 8
Lezen: Marcus 10: 13 – 16

Lied 139: 1,3 en 14
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

3  Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Lezen: Lucas 3: 10 - 18

Lied 321: 1,2 en 7
1  Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2  Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

7  Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Verkondiging
Orgelspel
Inleiding op de doop
Kinderen komen terug
De Dopelingen komen binnen


Zingen: 357
1  Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

2  Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

3  Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.

Gesprekje met de kinderen
Doopvragen

Doopgebed        

Lied  “Jij hebt een naam”
1. Jij hebt een naam, jij hebt een naam,
daar kom je zelf in voor.
Een naam die met jou mee zal gaan
je hele leven door. 
            
2. Jij hebt een naam waarin je woont,
waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.

3. Jij bent een naam voor iedereen
die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen
zo kun je verder gaan.

4. Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal
dicht bij de naam van God.

Bediening van de Doop
Vraag aan de gemeente: 
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Joe en Silver aanvaarden als leden van deze gemeente? Wilt u hen dragen in uw gebeden en de ouders tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.

Zingen: Evangelische Liedbundel 471

refr: Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

1. Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

refr: Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

2   Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij",
God houdt van mij.  God houdt van mij!

refr: Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Overhandiging doopkaars / geschenken

Overhandiging aandenken door de kinderen van de kinderdienst

Gedichtje door Madelief

Dank en voorbeden afgesloten met stil gebed en het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied: 416

1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen                                   

 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.