PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 15 november 2020 liturgie 15 november 2020
Schoenendoosactie: Deze dienst is te volgen via Diensten online

Oecumenische dienst
15 november 2020


Voorgangers: Ds Deodaat van der Boon
Diaken Günther Oude Groen
Muzikale medewerking van Back2Basic

Welkom en mededelingen

Openingslied: “Breng ons samen” (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Welkom door één van de voorgangers   

Gebed om vergeving / verzoening

D: Uw vergeving God, is zo groot dat Gij niemand uitsluit,
tenzij die ene die zichzelf niet vergeeft, want niet vergeven is 
verraad plegen aan Uw barmhartigheid.
Om onze barmhartigheid, Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U

D: In Jezus, uw Zoon, zijt Gij gekomen niet om gediend te worden 
maar om te dienen.
Als goede Herder keerde Hij zich nooit af van het verdwaalde schaap.
Om onze harteloosheid, Christus ontferm U.
Allen: Christus ontferm U.

D: Vele keren Heer, hebt Gij ons vergeven en telkens weer kregen 
wij de kans om Uw vertrouwen te herwinnen.
Om onze hardvochtigheid, Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U.
Moge de goede en altijd vergevende God
zich dan ook over ons ontfermen,
onze fouten en tekorten vergeven
en ons leiden naar waarachtig leven in zijn Naam,
goed, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied : “Zingt voor de Heer van liefde en trouw ”  (GvL 565) 

1.    Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluja, alleluja.

3.    Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt.
die in ons hart haar rijk begint;
alleluja, alleluja.

4.    Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat;
alleluja, alleluja.

Openingsgebed
Heer onze God,
geef dat wij onze vreugde vinden
in een onverdeelde toewijding aan U.
Want ons geluk zal volkomen en duurzaam zijn,
als wij zonder ophouden U dienen,
die de oorsprong zijt van al het goede.
Door onze Heer  Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied “Droom, durf, doen en deel” (Marco Borsato) 
Sluit je ogen één seconde
Zet een lach op je gezicht
Zeg bedankt tegen het leven
Voor de liefde en het licht

Doe een wens voor iemand anders
Al lijkt het nog zo klein en stil
Elke golf begint als rimpel
Maar maakt altijd een verschil
Whohoho, vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Whoho, het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen
Deel je rijkdom met een ander 
Liefde nog veel meer dan goud
En wees lief voor wie je lief is
Zeg als je van iemand houdt
Geef een glimlach aan een vreemde
Knuffel iemand, elke dag
En wees dankbaar voor de dingen
Die je vandaag beleven mag

Whohoho, vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Whoho, het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen

Kijk naar de golven en zie de zee
Kijk naar alle mensen om je heen
Pak maar mijn hand en ik neem je mee
Want wij samen kunnen samen meer dan één
 Sluit je ogen één seconde
 Zet een lach op je gezicht
 Geniet maar even van het donker
 't Wordt vanzelf wel weer licht
Pak de hand van iemand naast je
Maakt niet uit of je hem kent
Iedereen is even welkom
Zolang je maar je zelf bent
Gooi je handen nu de lucht in
Vul je hart met hoop en trots
Open nu maar fier je ogen

Zie door de bomen weer het bos
Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus deel je hart met iedereen
Hier om je heen
Wees niet alleen

Droom, durf, doe en deel met iedereen
Sluit je ogen maar vanavond
Met een lach op je gezicht
Wees maar dankbaar voor het leven
Zoals het hier nu voor je ligt

Overdenking: Schatgraven in de Bijbel    

Schriftlezing; Matteüs 25, 14-28
Het voorbeeld van de drie dienaren
14Hier is nog een voorbeeld. Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren bij zich, en hij geeft hun de opdracht om voor zijn geld te zorgen. 15De ene dienaar krijgt een miljoen, de tweede een half miljoen en de derde honderdduizend. De heer geeft elke dienaar het bedrag dat bij hem past. Dan gaat hij op reis. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, gaat meteen aan het werk. Hij handelt met het geld en verdient er een miljoen bij. De dienaar die een half miljoen gekregen heeft, doet hetzelfde. En  hij verdient er een half miljoen bij. Maar de dienaar die honderdduizend gekregen heeft, graaft een gat in de grond. En hij verstopt het geld van zijn heer.
Na een lange tijd komt de heer terug. Hij wil weten wat de dienaren met zijn geld gedaan hebben. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij geeft hem ook het tweede miljoen en zegt: ‘Heer, u gaf mij één miljoen. Kijk, ik heb er één miljoen bij verdiend.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’
Ook de dienaar die een half miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij zegt: ‘Heer, u gaf mij een half miljoen. Kijk, ik heb er een half miljoen bij verdiend.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’
Maar dan komt de dienaar die honderdduizend gekregen heeft. Hij zegt: ‘Heer, ik weet dat u streng bent. Voor u is het nooit genoeg, u wilt altijd meer. Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Jij bent een slechte en luie dienaar! Jij zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente terug kunnen krijgen.’

Gesproken geloofsbelijdenis:
Hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden.
God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden. 
Die om ons mensen en om behoud is neergedaald uit de hemel.
En mens is geworden door de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, zoals het in de Bijbel staat.
Die is opgenomen in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn Rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en die samen met Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.

Allen: Dit is ons geloof.
           Amen

Voorbede
Heer Jezus Christus, in U zien wij de liefde van God, onze Vader en van daaruit durven wij te bidden:

V: Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen   
     van het verleden die onze kerken diep hebben   
     verwond
     en die ons nog steeds van elkaar afhouden.
A: Verhoor ons gebed om Verzoening
    
V: Genadige God, transformeer onze verscheidenheid in    
           harmonie en ons wantrouwen in wederzijdse    
         acceptatie.
A: Verhoor ons gebed om Vertrouwen

V:  Genadige God, versterk ons vertrouwen in Uw   
      voorzienigheid, wanneer wij ons overweldigd voelen    
      door de stormen van het leven.
A: Verhoor ons gebed om Hoop 

V: Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare 
         barricades af die ons tegenhouden welkom te heten 
     aan onze broeders en zusters
     die in gevaar of nood verkeren.
A: Verhoor ons gebed om Gastvrijheid

V: Genadige God, open onze ogen om de gehele 
     schepping te zien als een gave van U en open onze 
          harten en onze handen om de vruchten van Uw 
          schepping te delen in solidariteit. 
           We denken daarbij aan mensen, jong en oud, die 
            soms moeten overleven in vluchtelingenkampen, 
            mensen jong en oud, die door oorlog en geweld 
            op de vlucht zijn geraakt, we denken aan mensen  
            jong en oud die op onze christelijke steun rekenen, 
            niet uit liefdadigheid maar om gerechtigheid.
          Wees in Uw goedheid ook hen nabij met Uw vaderlijke 
           zorg en met uw moederlijke liefde.
A: Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid en Nabijheid.

V: Genadige God, wees in Uw goedheid ook de mensen 
           met Uw liefde nabij die in het verleden dierbaren 
         hebben moeten loslaten, dierbaren die ze elke dag nog 
           moeten missen, dichtbij of veraf.
                 Genadige God, laat onze dierbare overledenen zich 


     geborgen weten in uw hemels paradijs waar vrede 
     heerst en gerechtigheid.

A: Genadige God,
     aanhoor de gebeden die wij tot U richten.
     Hoor onze machteloze woorden, ons intens  
     verlangen naar heelheid en liefde.
     Maak onze woorden krachtig
     en ons handelen waar,
     omwille van uw Koninkrijk hier op aarde.
     Dit vragen wij U
     op voorspraak van Jezus de Christus, uw Zoon
     die onze Broeder en Leidsman is ten leven. Amen.

Lied: “Geven maakt je rijk”

’t Voelt goed om aan een ander iets te schenken
en als ik naar die schoenendozen kijk
ben ik gelukkig dat ik iets mag geven
en besef ik dankbaar: geven maakt je rijk

Refr.    Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te vullen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk
en dan voel je – dit is prachtig
geven maakt je rijk

Een schoenendoos vol prachtige cadeautjes
ik breng hem weg – je krijgt hem hoop ik gauw
ik hoop maar dat je blij bent met de pakjes
en het kaartje met de tekst: dit is voor jou

Refr.     Een schoenendoos, een brief, een bosje bloemen
             of even langs gaan - ook al is het kort
             ik zou nog zoveel dingen kunnen noemen
             waar een ander zeker heel erg blij van wordt

Vredesgebed en vredeswens 

Allen: Heer, Jezus Christus,
             Geef dat wij mensen worden
              met een rotsvast geloof in de kracht van het goede,
               in de kracht van nabije liefde,
               dan zal er vrede groeien in  onze harten, overal en   
               altijd.
V: De vrede van de Heer zij dan ook altijd met u.
A: En met uw geest.

Onze Vader (samen bidden)
Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat ij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Telling van de schoenendozen

Zending en zegen 

Slotlied   “Ik zal er zijn” (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is “ik ben” en “ik zal er zijn”

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik een moet sterven, als ik U ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

“Ik ben die ik ben” is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is “ik ben” en “ik zal er zijn”

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn


 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.