PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 22 augustus 2021 liturgie 22 augustus 2021
Voorganger mevr. Jansje Ruiterkamp
Organist Bram van Oort
m.m.v. zanggroep

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 280: 1, 2, 3 en 4  
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Gloria Lied 867: 1 en 2  
 Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied.
de aarde niet zo wijd
of God wordt lof bereid,
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.

Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is 't bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

 Lied 385:  2  (kinderen gaan naar de kinderdienst)
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
En denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

EERSTE LEZING 2 Koningen 4:42-44    Door de lector

Lied 78: 7 en 8  
Zij hebben zich als kinderen misdragen,
zij hebben Gods geduld bestormd met vragen,
vragen om steeds andere zegeningen:
Hij die uit rotsen water deed ontsprngen,
kan Hij in deze barre eenzaamheid
ook voedsel geven, tafels toebereid?

Zou Hij die al wat leeft heeft laten groeien,
die beken uit de steenrotsen deed vloeien -
een overvloed van water om te leven, -
ook overvloed van broden kunnen geven
en vlees aan ons veschaffen op zijn tijd?
Dat hoorde God in grote grimmigheid.

TWEEDE LEZING Marcus 8: 1-13    Door de voorganger
   U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
  
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

 Lied 836: 1, 2, 3 en 4 
O Heer die onze Vader zijt
vergeef ons onze schuld
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart door U geleid
Met liefde zijn vervuld
Met liefde zijn vervuld

O vrede van Tiberias,
O heuvels in het rond,
Waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is
hoe schoon uw vrede is

Dat ons geen drift en pijn verblindt
Geen hartstocht ons verwart
Maak gij ons rein en welgezind
en spreek tot ons in vuur en wind
O stille stem in ‘t hart

GEBEDEN         Dankgebed
Voorbeden Lied 368G: Adem van God, vernieuw ons bestaan...’
        Stil gebed
        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


Slotlied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde je bewaren.
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen  
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Collecte aan de uitgangen

 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.