PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie derde advent 11 december 2022 Liturgie derde advent 11 december 2022
 Doopdienst op 11 dec 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

 Doopdienst van  Saar Gerritje van Veldhuizen en  Matthias Elias Agustín Bertschat

 Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel
 Organist: Teus de Mik

ORGELSPEL     WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 85: 1 en 4 ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’
1  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

 Aansteken adventskaarsen
 Zingen ‘verlanglichtjes’ couplet 1 tot en met 3
      
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie

(kinderen naar de kinderdienst)
KYRIEGEBED 
Afgesloten met:   301a 
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Adventslied 433: 1 ‘kom tot ons, de wereld wacht’
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

GEBED opening Schrift

EERSTE LEZING  Mattheus 11: 2 – 11
Lied  338b  Halleluja, halleluja, halleluja. 
TWEEDE LEZING  Marcus 10: 13 - 16

Lied EL 278  ‘Laat de kinderen tot Mij komen’
1  Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
Staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.

2  Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

VERKONDIGING
ORGELSPEL

Inleiding op de doop 
Kinderen komen terug, met gietertjes water en 
Dopelingen komen binnen

Lied 357 ‘Heer, een nieuwgeboren kind’
1  Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

2  Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

3  Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.

Doopvragen:

Zingen doopgebed 356: 1, 6 en 7 ‘O God die uit het water

1. O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

6  O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

7  O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

Bediening van de doop aan Saar en Matthias

psalm 134: 3 OB (staande)
‘Dat ’s heren zegen op u daal,
Zijn gunst uit Sion u bestraal.
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer!’

Vraag aan de gemeente (staande)
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Saar en Matthias aanvaarden als leden van deze gemeente? Wilt u hen dragen in uw gebeden en de ouders tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.
Wat is daarop uw antwoord?

Lied EL 471 ‘Weet je dat de Vader je kent’ 
Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen,
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard, nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit, mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,
m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks,
al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn,
al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van waarde ben, Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Gedicht door Niels en Mariela
Doop
Uit liefde ontstaan, met liefde gedragen
gelukkig geweest met dat vreemde, dat vragen.
Dat trappelende, wordende mensje dat groeide
dat altijd bij ons was en altijd weer bloeide.

Dat wachten duurt lang, steeds blijven hopen
en eindelijk gehuil, het mondje wijd open.
De vuistjes gebald in een woordloos protest
de warmte is weg en de wereld niet best.

Wat tedere woorden, een lach en een traan
geluk en ontroering en dat klinkt jou naam.
Met zorg gekozen, met liefde gegeven
een naam die je draagt je verdere leven.

En ouders zie zijn er, die blijven je geven
die nodige liefde, die elk kind doet leven.
Van liefde wordt dat roze hoopje mens
dat is voor de toekomst onze innigste wens!

Bautizo
 
Nacido del amor, llevado en el vientre con amor
Felices con un pequeno extrano, nos preguntabamos.
Esas pataditas, de la pequeña personita que estaba creciendo
Quien siempre estuvo con nosotros y siempre florecia
 
La espera se hace larga, y seguiamos esperando
y finalmente se escucha el llanto, con la boca abierta.
Puños cerrados en una protesta sin palabras
el calor se ha ido y el mundo no está bien.
 
Unas tiernas palabras, una sonrisa y una lágrima
felicidad y emoción y finalmente escuchas tu nombre.
Elegido con cuidado, dado con amor
un nombre que llevas para el resto de tu vida, nuesto bello Matthias
 
Y nosotros tus padres estaremos aqui, dandote lo que necesites
ese amor necesario que hace vivir a cada niño.
Te convertiras en un hombre lleno de amor
¡ese es nuestro más profundo deseo para el futuro!

Overhandiging doopkaars
Aandenken kinderkerk

Terugblik met de kinderen op Adventsproject
GEBEDEN    Dankgebed  
                       Voorbeden 
         Stil gebed
         ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen        

Slotlied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
1  Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A ----- men

‘Nu dat jij er bent’ van Trijntje Oosterhuis, op CD tijdesn de felicitaties na afloop
Als je in mijn ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan
De wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan
Je bent stralend als de zon
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn

Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou
Maar ik weet nu al niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou
Voor zoveel wezenlijke dingen
Leek ik blind tot dit moment
En die zijn ineens zo zichtbaar
Nu dat jij er bent

Oh, ik hoop dat ik je geven kan
wat jij me geeft
Zo lang ik leef...
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
En ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel
Wat ik bedoel
En wat in woorden niet te vangen is voor mij

Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht
Lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht
Alle strijd en alle tranen
Alle stille pijn verdwijnt
En de wereld lijkt voor eventjes
normaal te zijn
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.