PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 12 juni 2022 Liturgie 12 juni 2022
Voorganger dhr. Henk Dijkman

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 513: 1,2,3,4
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij nam,
Zijn roep wordt nog gehoord

God heeft het laatste woord
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid

G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Glorialied  Lied 65
 

1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
 
2 Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

EERSTE LEZING     Jesaja 65 ver 17 t/m 25 (lector)

Lied 747 vers 1 en 8
1      Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

8      Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

TWEEDE LEZING Openbaring 21 vers 1 – 8

Lied 737 vers 1,2,3,4,5 en 21
1      Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

2      Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

3      Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

4      En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

5      God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

21      Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

UITLEG EN VERKONDIGING 
ORGELSPEL

Lied  666 vers 1 en 2
1   De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarom heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van Zijn vrede
valt door die woorden heen.

2   De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
Zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.
 
GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden   acclamatie 367d
                     Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

  Stil gebed    ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Collecte voor Diaconie en Kerk

Slotlied: 663: 1 en 2

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit,
van oog tot oog aanschouwen,
in alle eeuwigheid.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A ------men
ORGELSPEL

Uitgangscollecte 
terug
 
 

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om 14:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.