PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 13 maart 2022 liturgie 13 maart 2022
Voorganger: mw. Gerrie Zemmelink
Organist: Teus de Mik
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 281: 1 t/m 5   
1  Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2  Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3  Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4  Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5  Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Project Veertigdagentijd Kijk eens in de spiegel! afgesloten met het lied Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster (3x) Hij is de blinkende Morgenster
Zie Hem (zie hem) stralen (stralen) 2x
Maak mij als de Morgenster (3x)  Maak mij een blinkende Morgenster
Ik wil (ik wil) stralen(stralen)  2x
Jezus is de Morgenster (3x) Hij is de blinkende Morgenster

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a  Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Lied van inkeer 536: 1,2,3 en 4 

1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2  De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Exodus 34: 27 - 35

Lied 540: 1 t/m 6  “het waren tien geboden”
1  Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.

2  De wind blaast in vier streken,
wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken
de tien geboden voort

3  en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

4  Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.

5  Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen
vier maal tien dagen lang

6 en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is,

TWEEDE LEZING Lucas 9: 28 - 36
ZINGEN   338b 
Wij zingen deze veertigdagentijd i.p.v. Halleluja  Hosianna

Hosianna, Hosianna (2x).

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 344: 1,2 en 3  “Wij geloven één voor één”
1  Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

2  Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3  Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

GEBEDEN    Dankgebed  
                     Voorbeden     
        Stil gebed
        ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
               (kinderen komen terug)

Slotlied 600: 1,2 en 3 “Licht, ontloken aan het donker”
1   Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2  Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3  Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b      A - - - men

ORGELSPEL                
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.