PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 13 november 2022 liturgie 13 november 2022

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 13 nov. 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Voorganger:  Jansje Ruiterkamp
Organist:  Teus de MikORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 216 ‘Dit is een morgen ooit als de eerste...’
1  Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:  301a
 
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Glorialied 632   ’Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven...’

1  Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2  Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied voor de kinderen lied 218: 1 ’Dank u voor deze nieuwe morgen...’ (kinderen naar de kinderdienst)

1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

EERSTE LEZING  Exodus 3:1-15  
ZINGEN  Lied 103: 1, 2 en 7 ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren...’
1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2  Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

7  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.


TWEEDE LEZING Lucas 20:  27-38
ZINGEN   338b
Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN Lied 906 1, 2 en 8  ‘God is tegenwoordig...’
1  God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.

2  God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

8  Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Geloofsbelijdenis

GEBEDEN   .
             Dankgebed
Voorbeden gezongen acclamatie : 367E
‘Heer, onze Heer wij bidden U, verhoor ons.
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Hoera! De kinderen komen terug

Wij gaan staan
Slotlied 725  ‘Gij boden rond Gods troon..’
1  Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draag met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!

2  O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

3  Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4  Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men
ORGELSPEL
 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.