PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 15 mei liturgie 15 mei
                   Doopdienst op 15 mei 2022
Gedoopt worden   -   Kris Jansen en Jet Josephine Erike Veltman
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel
Organist: Gert Oldenbeuving

Welkom, mededelingen

Lied EL188: ‘k Stel mijn vertrouwen
’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont om mij.
’k Zie naar Hem op en weet:
Hij is mij steeds nabij.

Een moment van stilte
Bemoediging en groet
Kinderen naar de kinderdienst

Kyriegebed

Glorialied 634
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebed opening schrift

Lezen Spreuken 3: 1 – 7  ( oude vertaling )

Spreuken 3: 1-7 NBG 1951

31Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet
en uw hart beware mijn geboden,
2 want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen.
3 Dat liefde en trouw u niet verlaten!  Bind ze
om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
4 dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.
7Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwaad;

Lied 885: Groot is Uw trouw , o Heer

1   Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Lezen: Handelingen 16: 25 – 34

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond.  
30Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 
32En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.  34 Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden.
Lied  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Verkondiging

Orgelspel,  onderwijl wordt gecollecteerd
Inleiding op de doop

Kinderen komen terug

De Dopelingen komen binnen

Lied: 357
1  Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

2  Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

3  Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.

Gesprekje met de kinderen
Presentatie
Doopvragen:
Beloven jullie, jullie dochter met liefde en zorg te omringen
Beloven jullie haar op te voeden in de geest van het Evangelie van Jezus Christus
En haar in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie elkaar en je kinderen aan God op te dragen?

Als doopgebed wordt gezongen: Geroepen om te zingen 77 “Jij hebt een naam”.
Jij hebt een naam, jij hebt een naam,
daar kom je zelf in voor,
en naam die met jou mee zal gaan
je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont,
waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen
die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen
zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal
dicht bij de naam van God.

Bediening van de doop.
  
Vraag aan de gemeente: (staande)

Gemeente van Jezus Christus, wilt u Kris en Jet aanvaarden als leden van deze gemeente? Wilt u hen dragen in uw gebeden en de ouders tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.
Wat is daarop uw antwoord?

Lied: EL 471   ‘Weet je dat de Vader je kent?’

   refrein:
Weet je dat de Vader je kent.
Weet dat je van waarde ben.
Weetje dat je een parel bent -
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.


2. Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,
m'n bloes zit onder de spaghetti-mix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij -
God houdt van mij, God houdt van mij !


refrein 2: (op de melodie van refrein 1:)
Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben -
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand


Overhandiging doopkaars

Overhandiging aandenken door de kinderen van de kinderdienst

Dank en voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied: 675: Geest van hierboven
1  Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen.

Lied EL 501:     Vrede van God, vers 1
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.