PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 17 juli 2022 liturgie 17 juli 2022
Voorganger:  Ds.  Menno Leistra
Organist:  Wim Riefel

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

ZINGEN Psalm 92: 1, 2 en 3
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, / met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

3  Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.  Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand,  Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.
ZINGEN Glorialied 305: 1, 2 en 3.

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3    Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)

EERSTE LEZING     Exodus 20: 1 t/m 17 

ZINGEN  lied 311  mannen en vrouwen afwisselend
Vrouwen
1  Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd.

mannen
2  Weg met de stomme beelden,
die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen
wie Hij voor ons wil zijn.

Allen
3  En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.

vrouwen
4  En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.

mannen
5  Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren
is met ons doorgegaan.

Allen
6  Geef ruimte aan je naaste,
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.

vrouwen
7  Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.

mannen
8  Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed.

Allen
9  En breek niet met je woorden
een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen
het woord van ons geluk.

Allen
10  Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.

TWEEDE LEZING  Lucas 10: 38 – 42 
ZINGEN   338b 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN  Lied 704: 1, 2 en 3
1  Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2  Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3  Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (afgesloten met een gezongen acclamatie 368h)  
Vervul ons met uw Geest,
geef adem en kracht aan mensen.


        Stil gebed

        ONZE VADER Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Collecte diaconie en kerk

ZINGEN Slotlied 793: 1, 2 en 3
1  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2  Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3  Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A --------men
ORGELSPEL
Uitgangscollecte 
 
terug
 
 

concert Ars Polyphonica
datum en tijdstip 23-09-2023 om 15:30 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk met Viering van de Maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke dienst in Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.