PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 19 september 2021 liturgie 19 september 2021
Voorganger mevr Gea Haan, Toldijk
Organist Teus de Mik
m.m.v. leden van de cantorij

Wij gaan staan

Psalm van de zondag  Lied 121: 1,2 en 4
1  Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2  Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

4  De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:        Heer, ontferm U,
            Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
glorialied  154B: 1,2,4,6,8,10
1  Heel de schepping, prijs de Heer!
Al zijn werken, geef Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.

2  Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn.

4  Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zing een lied de Heer gewijd.

6  Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriend'lijk aangezicht.

8  En gij mensen, allen saam,
zegen nu de hoge naam,
voeg u in het grote koor
van zijn volk de eeuwen door.

10  Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING 1 Korintiërs 12:12-27

Lied 973:1,2,3,4
1  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2  om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3  om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  Marcus 9:33-37
            U komt de lof toe, U het gezang,
            U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
            in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

gezongen geloofsbelijdenis Lied 344
1  Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.


2  Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3  Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

GEBEDEN     Dankgebed
Voorbeden
gezongen acclamatie Lied 368G
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
             
                        Stil gebed
                        ONZE VADER gezongen Lied 371
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.
refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.
refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
Wij gaan staan
Slotlied    422
1  Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2  Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3  Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

ZEGEN EN ZENDING
V:        Zegen
G:        AMEN (gesproken)
ORGELSPEL             Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.