PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 19 juni 2022 liturgie 19 juni 2022
Voorganger ds. Dirk Engelage, Vorden
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZINGEN lied 24: 1, 2, 3
1 De  aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2 Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3 God is hem zegenrijk nabij,
in ’t recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

ZINGEN lied 869: 1, 3, 5
1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

3.Wat onze God in ‘d aanvang schiep,
dat wil Hij ook bewaren;
wat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.
De Heer regeert, en het is goed
waar Hij de mensen wonen doet.
Geef onze God de ere!

5 Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houdt moed, God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepte gaan.
Geeft onze God de ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen 
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING Spreuken 21, een selectie
    Door de lector

ZINGEN lied 718: 1, 2, 3, 4
1 God die leven
hebt gegeven
in der aardeschoot,
alle vrucht der velden
moeten we_U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,
ach wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

TWEEDE LEZING Lucas 16: 19-31
    Door de voorganger
ZINGEN lied 339a

Aansluitend gelezen en gezongen: lied 1002: 1, 2
Refrein - Samenzang: Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?

1 Voorzang: Wie gaat voorop, wil herder zijn,
speurend naar water, plekken groen?
De wolven huilen in het bos,
wie vindt een weg om recht te doen?
Koor: Wie vrede zoekt moet vechten in
de loden schoenen van de angst.
Maar kreupel en verminkt geraakt,
weten wij: toekomst duurt het langst.
Refrein - Samenzang
2 Voorzang: Wie kent de armen langs de weg:
gepakt, gebruikt, weer weggegooid?
Ziet iemand nog de blindeman,
de stomme en de mankepoot?
Koor: Zien zij elkaar? Zij staan al op,
helpen elkaar weer op de been.
Wij reisgenoten in de stoet
horen van hen waarom, waarheen.
Refrein - Samenzang


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN lied 1002: 3, 4, gelezen en gezongen
3 Voorzang: De koningen van man en macht
zijn van hun schone schijn ontdaan,
nemen het voor de zwakken op,
lopen aandachtig achteraan.
Koor: Zij hebben eens het woord gehoord:
‘Wie groot wil zijn moet dienaar zijn’,
en elkaar dragend weten wij:
dat woord zal ons ten leven zijn.

Refrein - Samenzang
Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.

4 Voorzang: Wat wordt gezongen onderweg?
Een levenslied tegen de dood:
‘Hij heeft de groten neergehaald
en kleine mensen maakt Hij groot’.
Koor: Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (met acclamatie: 367e)     
        Stil gebed
        ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Collecte diaconie en kerk

ZINGEN 416: 1, 2, 3, 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met lied 415:3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

ORGELSPEL
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.