PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 1 augustus 2021 liturgie 1 augustus 2021
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
1 aug. 2021
Voorganger ds. Deodaat van der Boon, Hummelo
Organist Gert Oldenbeuving

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 
Wij gaan staan

SAMENZANG: Psalm 15: 1 en 4
1  Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij u een gastheer tonen.

4  Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
SAMENZANG:  Gezang 713: 1, 2 en 5
Wij moeten Gode zingen  halleluja,  
om alle goede dingen halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen halleluja.

2  Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel lied voor de kinderen 
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING  Johannes 6: 4 - 15
SAMENZANG: Gezang 534: 1, 2, 3 en 4 
1  Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2  Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3  Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4  Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Johannes 6: 48 – 51 
Allen:  U komt de lof toe, U het gezang,
       alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
       in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
SAMENZANG: Gezang 836: 1, 3 en 5
1  O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

3  O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.5  Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

GEBEDEN    Dankgebed

Voorbeden 

        Stil gebed

        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,


Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
SAMENZANG: Gezang 90a: 1, 2 en 6
1  O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2  De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.


6  O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.