PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 20 juni 2021 liturgie 20 juni 2021
Voorganger: ds. Deodaat van der Boon
Orgel: Gert Oldenbeuving
m.m.v. zanggroep

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

ZANGGROEP Gezang 211: 1 en 4
1  De gouden zonne / heeft overwonnen
en toont haar zege / nu allerwegen,
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
Met moede leden / zo lag ik terneder,
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik,
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

4  Nacht mag het wezen, / ik zal niet vrezen:
na storm en duister / in al haar luister
toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat.
Zalige vreugden / en stille geneugten
heb ik te wachten; / ik richt mijn gedachten
slechts op die morgen, op uw dageraad.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

ZANGGROEP  Gezang 705: 1 en 3
1  Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

3  Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING     Door de lector
Jona 3: 10 – 4: 11 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007)

ZANGGROEP Gezang 210: 1, 2, 3 en 4  

1. 
God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest
die ons deze nacht bewaarde,

onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2
Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.


Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.


Wil mij als de nacht nabijkomt
tot een lieve broeder zijn,
in het donker van de afgrond,
langs de grenzen van de pijn,
die mij als gehoorzaam kind
wakend en niet slapend vindt.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP Gezang 991: 1, 2 en 6

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.


God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6  
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.


GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (eventueel afgesloten met een gezongen acclamatie zie lied 367 of 368 met alle varianten.)     
        Stil gebed
        
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

ZANGGROEP Gezang 418: 1, 2, 3 en 4
1  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.


ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.