PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 22 mei 2022 liturgie 22 mei 2022

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Zondag Rogate  22 mei 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Voorganger:  ds. Jan Muntendam
Organist:  Bram van Oort    
   
Orgelspel.
Welkom en mededelingen,

Lied 66 : 1, 2.
1  Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2  Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Een moment van stilte.

Bemoediging en Groet.

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
G:    AMEN

Gebed om ontferming
Afgesloten met Lied 301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Glorialied Lied 66 : 3.
3  Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Gebed van de zondag.
Aandacht voor de kinderen. (kinderen naar de kinderdienst)
Lezing uit het boek Hooglied: Hooglied 2 : 8 – 14.  lector

Lied 518 : 2, 5.
2  Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hooggeboren koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt altijd hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

5  Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
heeft mij uw liefde aangeraakt,
mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
ik treed Hem zingend nader.
Hij de mijne,die het leven
mij zal geven
hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.

Evangelielezing: Johannes 17 : 11 – 21.  voorganger
Lied  338b 

Halleluja, halleluja, halleluja. luja

Verkondiging.
Orgelspel.

Lied 612.
1  Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.

2  Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3  Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Dankzegging en voorbeden.
Voorbeden  
        Stil gebed
        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Collecte voor Diaconie en Kerk
(kinderen komen terug)

Slotzang: Lied 657 : 1, 2, 4.
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Wegzending en zegen. 
Afgesloten met 431b 
A ---------men
Orgelspel.
Uitgangscollecte     
 
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.