PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Pinksteren 23 mei 2021 Liturgie Pinksteren 23 mei 2021
Pinksteren, oecumenische viering

23 mei 2021
Thema: De taal van het licht


Voorgangers: Hubertien Oostdijk en Maria Schotman
Organist: Gert Oldenbeuving
Zangers van beide geloofsgemeenschappen
Er is kinderkerk (XL dienst ) voor alle kinderen 

Opening
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Openingslied ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (360)
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2  Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3  Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

6  Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Bemoediging en groet:
v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en nooit loslaat wat Hij eenmaal begon.
v.: Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus de verrezen Heer en van de Heilige Geest.
a.: Amen

Kyriegebed 

Glorialied: ‘Alle eer en alle glorie’ (305)

 1.Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!


2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed voor de heilige Geest

Moment van aandacht voor de kinderen

Zingen: ’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,’ (683) 
1 ’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest
wij staan in vuur en vlam
want Hij die bij ons is geweest
werkt verder aan zijn plan
 

2  Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3  Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4  De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing: Galaten 5:16-25

Zingen: ‘Wat zijn de goede vruchten’ (841)
 
1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;


2  geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4  Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Schriftlezing van de zondag: Handelingen 2: 1-11

Orgelspel

OverwegingLied: Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge (249) 
                 (melodie dank, dank nu allen God)   

1  Wij leven van de wind
Die aanrukt uit den hoge
En heel het huis vervult
Waar knieen zijn gebogen,
Die doordringt in het hart,
In de verborgen hof,
En uitbreekt in een lied
En opstijgt God ten lof.
 

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.


3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Gebeden

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die heet: 
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen 
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus, 
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst 
in mensen die vandaag 
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest, 

die ook vandaag mensen bezielt 
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken, 
en de weg gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede, 
altijd weer ten bate van de minsten. Amen.

Dankgebed

Stil gebed, voorbeden
(na elke voorbede bidden we: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons)

Inleiding op het Onze Vader

Oecumenisch Onze Vader  (allen)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
Een leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens 

Kinderen komen terug

Slotlied: ‘Geest van hierboven’ (675)
1  Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja
Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand…
 
 

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Orgelspel

Helaas kunnen we niet gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Fijn dat u aanwezig was. 

Wij wensen u wel thuis onder de bescherming van de Geest.
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.