PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Kerstmorgen met musical Fransiscus Liturgie Kerstmorgen met musical Fransiscus
                   Liturgie voor de kerstmorgen 2021 
                          “Kerstfeest voor iedereen”               
             Musical Franciscus met medewerking van 
                                    kinderen en
   Roelie Reiling, Marlies Groeneveld en Jolanda Garsen.
                     Muzikale ondersteuning door:
                             Evert, Jan en Lisanne
                         Voorganger: Hubertien Oostdijk
                           Organist: Bram van Oort

Zingen: 477: 1 en 4

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden!
Komt, laten wij aanbidden!
Komt, laten wij aanbidden, die Koning!

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte.
Komt, laten wij aanbidden!
Komt, laten wij aanbidden!
Komt, laten wij aanbidden, die Koning!

Welkom

Gebed

Zingen: 483

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer!
Hij, der schepselen Heer!

Hulploos Kind, heilig Kind
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,
wordt G’ op stro en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor!
Leer m’ U danken daarvoor!

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lucas 2:1-7

Zingen: ‘Er is een kindeke geboren op aard’

Er is een Kindeke geboren op aard
Er is een Kindeke geboren op aard
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal


Er is een Kindeke geboren in ’t stro
Er is een Kindeke geboren in ’t stro
’t Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi
’t Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi

’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis
’t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis
’t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis

Kinderen zingen:

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.


Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Kinderen zingen: 
melodie, ‘Michael row the boat ashore’

Wij zijn samen onderweg, halleluja!
Wij zijn samen onderweg, halleluja!

Met de sterren in de lucht, halleluja!
Met de vogels op hun vlucht, halleluja!

Met de zon, de maan, de zee, halleluja!
Heel de schepping wandelt mee, halleluja!

Zo gaan mensen hand in hand, halleluja!
Samen naar ’t beloofde land, halleluja!

Samen:

Wij zijn samen onderweg, halleluja!
Wij zijn samen onderweg, halleluja!

Zingen: 476: 1 en 3

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
Gij komt van al zo hoge, van al zo vêêr
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyriëleis

Herders op de velden hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar’
Kyriëleis

Zingen: 486: 1, 2 en 4

Midden in de winternacht ging de hemel open; 
die ons ’t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!

Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan; 
herders blaast uw fluiten aan
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!

Lucas 2: 8-14

Kinderen zingen: ‘Engelen in de nacht’ (Irene Voogd)

Zie je dat? 
Hoor je dat? 
Een engel in de nacht.
Hij zegt wat niemand weten kan, 
vertelt wat je geloven mag:
God laat zich zien vannacht.
Het licht komt voor de dag

Messias zal Hij heten
Een redder zal Hij zijn. 
Ik laat de wereld weten, 
God maakt zich klein.

Een voerbak, daar begint het
Een stal hier in het veld
Zo wordt in deze winter, 
lente voorspeld.

Zie je dat? 
Hoor je dat?
De hemel geeft hier licht.
Vertel aan wie het horen wil, 
dat deze nacht iets nieuws begint.
Zingt met een blij gezicht: de Grootste wordt een kind.

2x
Wij zingen voor de hemel
Wij juichen van plezier
Want God is hoog verheven en Hij is hier.
Wij zingen voor de mensen van vrede en geluk
Gods liefde kent geen grenzen en gaat nooit stuk.

Zingen: 487: 1 en 2

Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God, die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

Dank en voorbeden afgesloten met het Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied 481: 3 

3  Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.