PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 25 juli 2021 liturgie 25 juli 2021
Voorganger : mevr. Jansje Ruiterkamp

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 92: 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig...’
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig   Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,  ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.
2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Glorialied Lied 868: 1, 2 en 3    ‘Lof zij de Heer...’
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3  Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Voor de kinderen Lied 224:1 ‘Elke dag vertelt over God de Heer...’    (kinderen naar de kinderdienst)
1  Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

EERSTE LEZING OT JESAJA 63: 7-14  LECTOR

Lied 114: 1, 2 en 3  ‘Toen Israël uit Egypteland ging...’
1  Toen Israël uit Egypteland ging,
Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving,
zij ’t vreemde land ontkwamen,
werd Juda aan de Here toegewijd,
werden tot rijk van Gods volkomenheid
al Israëls stammen samen.

2 Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan,
achterwaarts wendde zich toen de Jordaan,
daar God zijn macht deed gelden.
Als rammen sprongen bergen, vast gegrond,
plotseling op, de heuvels in het rond
als lammeren in de velden.

3  Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan?
Wat overkwam toch uw wateren, Jordaan,
dat zij zich eensklaps scheidden?
Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond,
waarom sprong gij als rammen in het rond,
als lammeren in de weide?

TWEEDE LEZING MARCUS 6: 45-52    
           U komt de lof toe, U het gezang,
    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 352: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus, meester aller dingen ...’
1  Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2  Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

3  Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.

GEBEDEN     
                   Dankgebed
Voorbeden Lied 368G: 
Adem van God, vernieuw ons bestaan
        Stil gebed
        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)


Slotlied 423: alle verzen  ‘Nu wij uiteen gaan...’
1  Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen  
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.