PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 26 december 2021 Liturgie 26 december 2021
Voorganger dhr. Herman Haan
m.m.v. vier leden van Full House

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf


Lied 507 Het is al nacht
1  Het is al nacht in Betlehem,
wat wordt de wereld kil!
De kinderen zijn naar bed gegaan,
de schapen slapen stil.
De herders waken in dit uur,
zij slaan hun mantels om –
maar dan, een hemels vreugdevuur,
een zee van licht rondom!

2  Een engel – is het Gabriël? –
verschijnt te middernacht:
Wees niet bevreesd, o Israël,
God heeft aan u gedacht!
Er is vannacht een koningskind
geboren in een stal;
zie hoe men Hem in doeken windt:
de Heer van het heelal.

3  Het is nog nacht in Betlehem,
de schapen staan verbaasd,
hun herders laten hen alleen,
zij gaan, zij gaan met haast
en knielen bij de kribbe neer
in eerbied voor dit kind:
de goede herder, aller Heer
die schapen zoekt en vindt.

4  Wie gaat er met de herders mee?
De stal is groot genoeg!
Laat lief en leed, laat wel en wee,
wacht niet tot morgenvroeg.
Geef Hem uw hart, hoe koud en kil,
hoe zwart dat moge zijn –
want heden stroomt om Jezus’ wil
uw hart vol zonneschijn!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.  Christe eleison.  Kyrie eleison.

Lied 483 Stille nacht
1  Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2  Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3  Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING     JESAJA 42:1-9

ZINGEN  Liedboek 503 Wij staan aan een kribbe
1  Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2  Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

3  Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

4  Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

TWEEDE LEZING    Door de voorganger 
Mattheus 2:1-12

ZINGEN   338b 

Halleluja, halleluja, halleluja. 


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Gesproken geloofsbelijdenis
GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden  
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

ZINGEN : Full House: Ding dong merily on high

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  Amen
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.