PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 27 maart 2022 liturgie 27 maart 2022
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf


Lied 122: 1 en 2
1  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2  Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN


AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Projectlied ‘Jezus is de morgenster’ 
(kinderen naar de kinderdienst)
KYRIEGEBED 

Lied 547: 1,4,5 en 6
1  Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING   Psalm 34: 1 - 9

Lied 896: 1,5,6 en 7
1  Wie heeft zijn geld verloren,
het goed waarvan hij leeft
en zoekt niet uitentreuren
tot hij gevonden heeft.

5  Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

6  En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

7  En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

TWEEDE LEZING  Lucas 15: 11 - 32
ZINGEN   338b 
Wij zingen vandaag i.p.v. Halleluja  Hosianna

Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied  546: 1,3 en 4
1  Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.

3  Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.

4  Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.

GEBEDEN    Dankgebed  
                     Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied 1001
1  De wijze woorden en het  groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.


3  Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A - - - - men
ORGELSPEL                 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.