PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 28 augustus 2022 Liturgie 28 augustus 2022
Dienst 28 aug 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

             Organist:  Bram van Oort 
        Voorganger:  Ds. Roelie Reiling

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

AANVANGSLIED Psalm 19: 1 en 2
1  De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2  God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Glorialied 413: 3, 1 en 2

3  Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

1  Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2  Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 224 in canon
①Elke dag vertelt over God de Heer,
②alle nachten fluisteren tot zijn eer,
③heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
④heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
⑤alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

Gebed

(kinderen naar de kinderdienst)
LEZING   1 koningen 19: 3 - 18 

Lied 891: (Nederlandse tekst)1 en 2
1  Heer, ik kom bij U,
neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde.
U houdt van mij.
Heer, ik weet het nu:
in mijn zwakte draagt U mij.
Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer.
Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer.
Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

2   Geef dat ik kan zien.
Laat mij uw gezicht zien, Heer,
dan ken ik uw liefde.
U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart,
want dan kan ik leven, Heer,
zoals U dat wilt:
in de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer.
Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer.
Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.
Omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL   
ZINGEN  Lied 221: 1, 2 en 3
1  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (afgesloten met een gezongen acclamatie 368h)  

        Stil gebed
        ONZE VADER    Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


Slotlied 825 : 1, 3 en 5
1  De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3  Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

5  Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A ----- men
ORGELSPEL
Collecten 
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.