PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 2 januari 2021 liturgie 2 januari 2021
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst op 2 jan. 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
           
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist:  Gert Oldenbeuving

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 72: 1 en 6
1  Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

6  Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

KYRIEGEBED
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Glorialied  518: 1 en 4
1  Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,  mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

4  Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des hemels laat, getrouwe, mij aanschouwen
uw erbarmen. Herder neem mij in uw armen.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Lied 520: 1, 3,4 en 6
1  De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,
zij wisten niet hoe ver.

3  ‘O koning, wil ons horen,
er is een prins geboren,
in ’t oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?’

4 Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
‘Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.’

6  Zij hebben gevonden
het kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.

EERSTE LEZING Jozua 1: 6 – 9 en Jesaja 60: 1 – 6

Lied 322
1  Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

2  Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

3  Zijn onvergank'lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft


TWEEDE LEZING Mattheüs 2: 1 - 12
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja (2x)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Losmaking van Herma Hulleman en Renée Kranenborg.  Afscheid en losmaking van Gea Haan en Erik Lichtlee

Zingen: ‘Ongestraft mag liefde bloeien’

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.     
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Herbevestiging van Hanneke Maalderink, Astrid Sluijter, Marieke de Witte, Henriëtte Jansen en Leonie Kornegoor.
Bevestiging van Antoinette Huurnink en Marlies Groeneveld

Lied 913: 1 en 2
1   Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

GEBEDEN   Dankgebed 
                      Voorbeden        
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
         

Slotlied 423
1  Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!  Vaya con Dios en à Dieu!

2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A----men
ORGELSPEL           Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
terug
 
 

concert Ars Polyphonica
datum en tijdstip 23-09-2023 om 15:30 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk met Viering van de Maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke dienst in Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.