PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 2 mei 2021 liturgie 2 mei 2021
Voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem
Organist: Teus de Mik
Zangers:Jan en Tineke Burgers
 
2 MEI 2021 – 5E ZONDAG VAN PASEN
‘CANTATE’
________________________________________
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

[In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf]

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen:  
        Psalm 119 Huub Oosterhuis – 1-8; 17-24

ZANGGROEP Lied uit het Liedboek    LB 98 – Psalm 98 : 1,2
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL 
Glorialied     LB 648 ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
ZANGGROEP Lied uit het Liedboek LB 970 : 1,2,3 ‘Vlammen zijn er’
EERSTE LEZING     Door de lector      Deuteronomium 4 : 32 – 40 

TWEEDE LEZING     Door de voorganger   1 Johannes 3 : 18 - 24
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
    
GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gezongen:  LB 344

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

ZANGGROEP Lied uit het Liedboek    LB 425  ‘Vervuld van uw zegen’  

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar.
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.