PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 30 januari 2022 liturgie 30 januari 2022
Doopdienst 30 jan. 2022 in Het Anker in Steenderen
In deze viering wordt de doop bediend aan Esmee Dina Wagenvoort
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving
Met medewerking van een zanggroepje


ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Psalm 71: 1 en 8

1  Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
 
8  Maar ik blijf, Here, op U wachten
en ik gewaag altijd
van uw gerechtigheid.
Uw heil is nooit uit mijn gedachten;
want wat Gij mij kunt schenken
is meer dan ik kan denken.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied: 421  Evangelische Liedbundel

Ben je groot of ben je klein.
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
 
(kinderen naar de kinderdienst)

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a 
 Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Glorialied 304
1   Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
Inleiding op de lezing uit Ester
EERSTE LEZING  Ester 4: 13 – 5: 14

Lied 531: 1
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

TWEEDE LEZING     Mattheüs 4: 17 - 23
Lied  338b  Halleluja, halleluja, halleluja (2x)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Kinderen komen binnen, dopeling en doopwater komen binnen.

Lied 357
1  Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

2  Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

3  Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.

Gesprekje met de kinderen
Doopvragen

Zanggroep en Gemeente “Ik geloof in God de Vader”
1. Ik geloof in God de Vader,
    Schepper, die de schepping draagt;
    in zijn zoon, in Christus Jezus,
    die, geboren uit een maagd,
    aan het kruis de wereld redde,
    onze zonden op zich nam;
    Opgestaan en opgevaren,
    troont Hij aan God’s rechterhand.
    Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer,
    Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 
    Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 
    Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, 
    Naam aller namen,
    Naam aller namen,
    Naam aller namen.

  2.  Ik geloof in God de Trooster,
    gaven van de heil’ge Geest,
    die Gods woord aan ons bevestigt:
    ’Gaat en predikt en geneest.’
    Als Hij komt met macht en luister,
    zal de mensheid voor Hem staan.
    Dan zal elke knie zich buigen,
    elke tong belijdt zijn Naam:
    Jezus, U bent Heer, U bent Heer,
    Jezus, U bent Heer, U bent Heer,
    Jezus, U bent Heer, U bent Heer,
    Jezus, U bent Heer, U bent Heer,
    Naam aller namen,
    Naam aller namen,
    Naam aller namen.

Bediening van de Doop.
Vraag aan de Gemeente:

 Lied: Weet je dat de Vader je kent?
1.Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit!
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

2   Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", 
God houdt van mij.  God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Overhandiging doopkaars/doopgeschenk
Overhandiging aandenken van de kinderen


Zanggroep Zegenlied 

GEBEDEN    Dankgebed  
                       Voorbeden 
        Stil gebed
        ONZE VADER   

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen            

Slotlied 528: 1,4 en 5
1. Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4  Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5  Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  Amen
 
ORGELSPEL                
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.