PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 31 juli Liturgie 31 juli
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 31 juli 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Voorganger:  Ds.  Menno Leistra
Organist:  Bram van Oort


ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

EEN MOMENT VAN STILTE
AANVANGSLIED Psalm 67: 1, 2 en 3
1  God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2  De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3  De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

ZINGEN Glorialied Psalm 92: 1, 2 en 3

1  Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.


2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

3  Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING     Prediker 2: 1 - 11 

ZINGEN  lied 326: 1 t/m 6
1  Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2  Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

3  Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

4  Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.

5  Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6  O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

TWEEDE LEZING  Lucas 12: 13 - 21 
Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Lied 718: 1 t/m 4
1  God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ’t dagelijks brood.

2  Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3  Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

4  Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL   
ZINGEN  Lied 705: 1 t/m 4
1  Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

2  Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3  Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

4  Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (afgesloten met een gezongen acclamatie 368h)  

Vervul ons met uw Geest,
geef adem en kracht aan mensen.

Stil gebed

ONZE VADER    Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Collecte diaconie en kerk

ZINGEN Slotlied 216 : 1 t/m 3
1  Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A ----- men
ORGELSPEL
Uitgangscollecte 
 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.