PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 31 december Oudjaarsdienst liturgie 31 december Oudjaarsdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
Dienst Oudejaarsmiddag 2021
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Lied 90: 1,7 en 8
1  Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

7  Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here,
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren?
Schenk ons het morgenrood van uw genade,
dan prijzen wij voortaan uw grote daden.
Vergun uw volk, na jarenlange druk,
nu vele jaren zorgeloos geluk.

8  Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

GEBED voor deze dag
Lied 90A
1  O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2  De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

3  Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4  En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5  De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6  O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

EERSTE LEZING Psalm 103

Lied 103c 1,2 en 3

1  Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2  Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3  Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

TWEEDE LEZING Mattheus 28: 20b
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja (2x)

Overweging

ORGELSPEL “Das alte Jahr vergangen ist” J.S. Bach

Lied 511: 1,5,6 en 7
1  Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

5  Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6  Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

7  In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Geloofsbelijdenis

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
           
Slotlied 422
1  Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A---men
ORGELSPEL   
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
terug
 
 

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om 14:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.