PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie Pasen 4 april 2021 liturgie Pasen 4 april 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Lector Herma Hulleman
Zangers: Toos en Luc van Asselt
Organist: Gert Oldenbeuving

Orgel: Christ ist erstanden – J.S. Bach
Orgel: Prelude Psalm 150

Welkom

Groet en bemoediging
 
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
Amen.

Woorden uit de psalm van deze dag: 
lezen psalm 118:24-29

Lied: 150 wordt gezongen door de zanggroep
1
Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Kyriegebed

Glorialied: 619: 1, 2, 4 en 6
wordt gezongen door de zanggroep

1
Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

2
Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4
Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!

6
opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!


Gebed opening Schrift

Lied: 637 wordt gezongen door de zanggroep

1
O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2
De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3
De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4
Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!


Aandacht voor de kinderen

Johannes 20:1-18

Lied: 631  wordt gezongen door de zanggroep

1  Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.
2
Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3
Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4
Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.


Verkondiging

Orgel: Erstanden ist der heil’ge Christ – J.S. Bach

Geloofsbelijdenis

Lied 643: 1, 8 en 9 wordt gezongen door de zanggroep 

1
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

8
Christengemeente, jubel nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse eng'len zullen u
hier op de handen dragen.

9
Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

Dank en voorbeden

Slotlied 634:2  wordt gezongen door de zanggroep

2
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zegen

Lied 634:1   wordt gezongen door de zanggroep

1
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!


Orgel: Allegro moderato – G.F. Handel
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.