PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturge 4 juli 2021 liturge 4 juli 2021
Voorganger ds. Hubertien van Oostdijk
m.m.v. zanggroep 

Thema  ‘Een nieuw begin’
Afscheid van Michel van Beek van de kinderkerk
Viering Heilig Avondmaal

Bij de ingang wordt mensen een kaartje en pen/stift gegeven door kinderen…

Zingen   Lied 27:  1 en 7
1  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7  O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
GEBED OM ONTFERMING

Glorialied  413: 3, 1 en 2

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.


Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.


Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Ezechiël  47: 1-2 en 8-12
Zingen Lied 609: 1,4 en 5
1  Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied,
aan Babels stromen. Toen ik daar verloren
kroop langs de wegen van dat doodsgebied,
vloekend de nacht waarin ik werd geboren.

4  dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
dat Hij ons dor gebeente doet herleven,
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt,
dat in zijn boek mijn dagen zijn geschreven.

5  Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
dat ik zijn naam zou roepen in uw oren,
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt:
die is uw God. Hij laat u niet verloren.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 5: 1-18
Zingen:          U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL

Zingen Lied 391: 1,3 en 4
1  Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
‘Tot u ben Ik gezonden.’
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

3  Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben Ik gekomen,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

4  En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

GEBEDEN       
Dankgebed
Voorbeden

Tafelgebed
                          Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Viering Heilig Avondmaal - Lopend
Tussendoor wordt gezongen Lied 975: 1,3 en 4

1  Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of  huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4
 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Dankgebed

kinderen komen terug

Wij gaan staan
Zingen  Slotlied 416

1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:        Zegen
G:        AMEN
ORGELSPEL
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.