PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 5 juli 2020 liturgie 5 juli 2020
 Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger:ds. Gerard van der Brug, Zutphen
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Anneke van Helvoort

ORGELSPEL – Fantasia in d – Johann Pachelbel

KORTE TOELICHTING

WOORD OM TE BEGINNEN
ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
V:    De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

WELKOM EN MEDEDELINGEN

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen.
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
 
PSALM VAN DE ZONDAG
: Psalm 84
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren. 
HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God 
gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 
    wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als 
regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. God, ons schild, zie naar 
ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
 ZANGGROEP: Lied uit rubriek Aanvang: Lied 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
 
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof.

Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     V:    Heer, schenk ons genade en glorie, 
weiger uw weldaden niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
G:    AMEN.

ORGELSPEL Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied uit de rubriek Bij de Schriften: Lied 322
Die chaos schiep tot mensenland
die mensen riep tot zinsverband
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde
hun overgaande liefde
hun weeën die niet overgaan.
Schrift dat mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft.
Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
 EERSTE LEZING Zacharia 9,9-12 (Lector)
(allen gaan staan)
TWEEDE LEZING Mattheüs 11,25-30

ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.
 (allen gaan zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL– Fantasia in C – Joh. Seb. Bach
 
(allen gaan staan)
GELOOFSBELIJDENIS
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als ik in de morgen ontwaak en mijn ziel tot U wend,
zijt Gij de eerste: Gij hebt mij het eerst bemind.
    Als in de dageraad ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U, 
zijt Gij mij voor: Gij hebt mij het eerst bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
    De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als in de dag ik mij onttrek 
aan de verstrooiing van het leven,
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij: 
Gij hebt mij het eerst bemind.
En ik, ondankbaar mens, die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer het eerst mij hebt bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God.
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst. 
G:    AMEN.
(allen gaan zitten)
 
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 
Inleidende woorden:

We laten in ons midden klinken de namen van hen 
die ons in de voorbije weken zijn ontvallen.

ZANGGROEP:    Niemand leeft voor zichzelf,
        niemand sterft voor zichzelf.
        Wij leven en sterven voor God onze Heer,
        aan Hem behoren wij toe.

GEBEDEN
    Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
    ONZE VADER, DIE . . . . .

ZANGGROEP zingt een lied uit de rubriek Afsluiting: Lied 419
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.
 
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan, mensen veel geluk.
(allen gaan staan)

ZEGEN EN ZENDING
V:    De Heer zegene U . . . . .
G:     AMEN.

We groeten elkaar. 
Onderweg naar de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.


Houdt goede moed 
en ga op weg,
de nieuwe week in,
het leven tegemoet 
en weet:

DE HEER WEIGERT ZIJN WELDADEN NIET
AAN WIE ONBEVANGEN OP WEG GAAN.

(uit Psalm 84)
 

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.