PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie eerste Pinksterdag 5 juni 2022 Liturgie eerste Pinksterdag 5 juni 2022
Pinksteren, oecumenische viering in het Plantenbos
5 juni 2022


Thema: Geloven in de ander

Voorgangers: Hubertien Oostdijk en Maria Schotman
Zangers van beide geloofsgemeenschappen
Muzikaal begeleid door Ron Holtslag

Opening
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Openingslied   “Geest die vuur en liefde zijt” (GvL 442)
1
Geest, die vuur en liefde zijt,
Geest die leeft van eeuwigheid
voortkomt van de zoon en vader,
leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht,
tot uw heilig aangezicht.

2
Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuiv’re maat,
Trooster, die met wond’re krachten
Bijstaat wie in leed versmachten:
Wees ons op de levenszee
Vaste baak en veil’ge ree

3  Geest, die waakzaam zijt en sterk
hoed het schip van Christus Kerk.
Stuur het tot aan ’t zalig ende,
tot der tijden loop zich wende 
van deez’ onbestendigheid
in uw stralend’ eeuwigheid.

Bemoediging en groet:
v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en nooit loslaat wat Hij eenmaal begon.
v.: Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus de verrezen Heer en van de Heilige Geest.
a.: Amen

Moment van aandacht voor de kinderen

Zingen: ’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,’ (683) 

1  ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

2  Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3  Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4  De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Kyriegebed 

Glorialied: “Geest van hierboven” (Liedboek 675)

1  Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing: Efeziërs 4, 1-6


Zingen: “Dit is het wonder van de kracht van de Geest” ( 682)
1  Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op ’t Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat goddelijke liefde de wereld begroet.

2  Dit is het wonder: de kracht van de Geest
herschept, en wekt op wat als dood is geweest.
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd
wat ons is voorzegd: na bitter gevecht
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

Schriftlezing van de zondag: Handelingen 2: 1-11

Overweging

Lied: “De Geest van God waait als een wind” (Liedboek 691)

1  De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2  De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Gebeden
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die naar ons luistert 
en die ons zijn liefde geeft; die ons bevrijden zal.

Ik geloof in Jezus Christus, 
die mens was, net als wij, 
die niemand in de kou liet staan, 
die oog had voor kwetsbare mensen.
Ik geloof in de heilige Geest, 
die ons bezielt, 
die uit is op eenheid 
en die telkens weer nieuw maakt.

Ik geloof in de mensen om mij heen, 
dat zij goed en waardevol zijn, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof in mijn eigen leven; 
dat U mij leidt en dat U steeds toekomst geeft.
Ik geloof dat U ons het leven hebt gegeven, 
dat sterker is dan de dood.

Dankgebed

Stil gebed, voorbeden  
 (na elke voorbede bidden we: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons)

Inleiding op het Onze Vader

Oecumenisch Onze Vader  (allen)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
Een leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens 

Kinderen komen terug

Slotlied: “Wat altijd is geweest” (Liedboek 689)

1  Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

2  Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

3  Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Zegengebed 
terug
 
 

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om 14:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.