PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 6 februari 2022 liturgie 6 februari 2022
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZINGEN Psalm 138: 1 en 2
1  U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

2  Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Zingen: Lied 317: 1,2 en 3
1  Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2  Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3  Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

ZINGEN Glorialied  869: 1, 2 en 5
1  Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

2  De hemelmachten met ons mee
willen U eer betonen.
Al wat op aarde in lucht of zee
mag in uw schaduw wonen,
het prijst U, die de Schepper zijt,
die ’t al zo schoon hebt toebereid.
Geef onze God de ere!

5  Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen lied 224:1
1  Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

EERSTE LEZING     Jesaja 6: 1 t/m 8 
ZINGEN  lied 726: 1 en 6 Hoor een heilig koor…

1  Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6  God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

TWEEDE LEZING Lucas 5: 1 t/m 11    

Zingen: Lied 531: 1 en 3 Jezus die langs het water liep
1  Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

3  Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

ZINGEN  Lied 912: 1,2,3 en 6 Neem mijn leven
1  Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2  Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3  Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

6  Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden  met een gezongen acclamatie zie: 367 e     
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

        Stil gebed
        ONZE VADER
Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)


ZINGEN Slotlied 969: 1, 2 en 4 In Christus is noch ..
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A-------Men
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.