PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 8 januari 2023 Liturgie 8 januari 2023
Dienst 8 jan. 2023 om 10.00 uur in Het Anker in Steenderen

              Organist:  Teus de Mik

        Voorganger:  Ds. Jacqueline Krajenbrink
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 72: 1 en 3
1  Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

3  Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba’s verre stranden,
breng hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
val deze heer te voet.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Lied 1008: 1,2 en 3 “Rechter in het licht verheven”
1  Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2  Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3  Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied voor de kinderen: 224 
1  Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING     Jesaja 46
Lied 723: 1 en 2 “Waar God de Heer zijn schreden zet”
1  Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2  O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING     Matth. 2: 1 t/m 12
Lied 505: 1,2,3  In de nacht gekomen

1  In de nacht gekomen / kind van hogerhand,
licht in blinde ogen, / licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, / kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –  / Heer, de wereld wacht.

2  In de nacht gekomen  /  kind dat met geduld
eeuwenoude dromen  /  eindelijk vervult,
kom in onze dagen,  /  kom in onze nacht,
kom met uw gestage,  /  milde overmacht.

3  In de nacht gekomen, /  onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen, / zachte zuidenwind,
kom in onze dagen, /  kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, /  kom – de wereld wacht.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 506: 1,2 Wij trekken in een lange stoet
1  Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Refrein:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

2  Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refrein:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

GEBEDEN    Dankgebed acclamatie zie: 367e    

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
 
        Stil gebed

        ONZE VADER Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan

Slotlied 904: 1,3 en 5
1  Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

3  Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

5  Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b 
A ---- men

ORGELSPEL

Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.