PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 9 januari 2022 Liturgie 9 januari 2022
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
Liturgie 9 januari 2022
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 100 Juich Gode toe
1  Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2  Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

3  Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4  Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

1  Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Glorialied  713:1,2 en 5 
Wij moeten Gode zingen.
1  Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2  Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5  Wij moeten Gode zingen  halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen  halleluja.
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING       Door de lector Jesaja 40:1-11
Lied 524 Nu Gij de doop ontvangt
1  Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

2  Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

3  Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.

4  Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
5  Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING     Door de voorganger
Lucas 3:15-16 en 21-22
Lied  338b
Halleluja, halleluja, halleluja. luja.
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 342 In God de Vader
1  In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2  En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3  Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4  Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5  Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.
Amen.

GEBEDEN     Dankgebed
Voorbeden  
                        Stil gebed
                        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Wij gaan staan
Slotlied 526:1,2 en 4
1  Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

2  Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

4  Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

ORGELSPEL      Aan de uitgangen vindt u  gelegenheid
                                                   om  uw gaven te geven.
 
terug
 
 

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om 14:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.