PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 9 oktober 2022 liturgie 9 oktober 2022

Oecumenische Dienst op 9 okt. 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
              ‘Doe wat je kunt’
Organist: Bram van Oort
Voorgangers: Maria Schotman en Hubertien Oostdijk
 m.m.v. Zangers van de beide geloofsgemeenschappen.

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Openingslied  216
1  Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN


MOMENT VOOR DE KINDEREN

KYRIEGEBED

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.  Christe eleison.  Kyrie eleison.


Glorialied  304: 1 koor, 2 en 3 met Gemeente
1  Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

GEBED opening schrift
EERSTE LEZING Romeinen 3: 23 en 24
23 Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God,
24 en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.


Lied 1001
1  De wijze woorden en het  groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.


3  Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.


TWEEDE LEZING  Lucas 21: 1 - 4
ZINGEN   338a
 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Wij gaan weer zitten
OVERWEGING
ORGELSPEL
Lied 1010 1 en 3 koor, 2 en 4 met gemeente
1  Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2  Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3  Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4  Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Geloofsbelijdenis
V
Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn, die naar ons luistert, die bevrijdend dicht bij ons wil zijn.

A
Ik geloof in Jezus, die ons medemens is geworden,
die niemand in de kou liet staan,
die oog had voor kleine en kwetsbare mensen.

V
Ik geloof in de Geest, die mensen bezielt,
die eenheid wil, die telkens weer nieuw maakt.

A
Ik geloof in de mensen om mij heen, dat zij goed en waardevol zijn, dat zij zoeken naar geluk, dat God van hen houdt.  Ik geloof dat God mij beschermt, dat God naar mij omziet,  dat God mij bemoedigt.

V
Ik geloof dat God telkens weer mensen verzamelt
en dat wij op God mogen vertrouwen.

A
Ik geloof dat God ons een leven heeft gegeven,
dat sterker is dan de dood.

Dank en voorbeden afgesloten met stil gebed en Onze Vader


ONZE VADER   Oecumenische versie:


Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Vredeswens

Kinderen komen terug en vertellen wat ze gedaan hebben
                  
Slotlied 1014

1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.


4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.


5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

ZEGEN EN ZENDING

Afgesloten met 431b
A ---- men
ORGELSPEL                
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.