PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 13 juni 2021, doopdienst liturgie 13 juni 2021, doopdienst
Doopdienst van Eva Baars en Juul van Veldhuizen
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel
Organist: Teus de Mik
Zanggroep

Welkom, mededelingen
Zanggroep zingt: Lied 139: 1, 3

 1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

3  Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Een moment van stilte
Bemoediging en groet

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Kyriegebed

Glorialied 868: 1 en 2
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaars vleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Gebed opening schrift

Kinderen naar de eigen ruimte

Lezen psalm 139: 1-6

Zingen:  Lied 780

1  In de schoot van mijn moeder geweven,
als een wonder bereid,
aan het licht toegewijd,
is mijn leven door liefde omgeven.

2  Lang voor ik van je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3  Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op je lippen genomen.

4  In de mond, die nog amper kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.

5  Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
laat het lied om je naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

Lezen: Mattheus 22: 36-40

Zingen ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

orgelspel

Inleiding op de doop

Kinderen komen terug

De Dopelingen komen binnen

Zingen:  Lied 357

1  Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

2  Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

3  Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.
Gesprekje met de kinderen

Presentatie  dopelingen

Doopvragen aan de doopouders

Beloven jullie, jullie dochter met liefde en zorg te omringen
Beloven jullie haar op te voeden in de geest van het Evangelie van Jezus Christus
En haar in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie elkaar en je kinderen aan God op te dragen?

Als doopgebed wordt gezongen:  Lied 356: 1, 3, 6 en 7

1  Wij dragen onze gaven,
het werk van onze hand,
het werk van onze dagen,
de garven van het land,
van wind en zon en regen –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!

3  O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

6  O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

7  O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

Bediening van de doop.
  
Vraag aan de gemeente: (staande)

Gemeente van Jezus Christus, wilt u Eva en Juul aanvaarden als leden van deze gemeente? Wilt u hen dragen in uw gebeden en de ouders tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.
Wat is daarop uw antwoord?

Zingen: Evangelische Liedbundel 471

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen,
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard,
nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit,
mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,
m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks,
al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn,
al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van waarde ben,
Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
 
Overhandiging doopkaars

Overhandiging aandenken door de kinderen van de kinderdienst
Dank en voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


Slotlied: Lied 978: 2 en 4

2  Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.


4  Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,                                                                 
omdat de hemel mij begroet.


Zegen.
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.