PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 17 januari liturgie 17 januari
In de liturgie is de zang vervangen door orgelspel en gesproken tekst. In de dienst is wel een opname te zien van een lied die al in december is opgenomen en toen uitgezonden.
De groene blokken worden door de predikant gesproken, de gele blokken gespeeld door de organist.

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien met de hand
op het hart en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen: Psalm 100
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
           
Wij gaan weer zitten

ZANGGROEP LIED 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG


ZANGGROEP  LIED 317
Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING – Jesaja 62,1-5
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten: Mijn verlangen
en je land: Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING – Johannes 2,1-11
Op de derde dag
was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, 
en ook Jezus en zijn leerlingen
waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’ 
‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel
zes stenen watervaten, elk met een inhoud
van twee à drie metrete. 
Jezus zei tegen de bedienden:
‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 
Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.
’ Dat deden ze. 
En toen de ceremoniemeester
het water dat wijn geworden was, proefde
– hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel – riep hij de bruidegom
en zei tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor
en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken;
hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in hem.
                    V:            U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL                

Wij gaan staan
GELOOFSBELIJDENIS - gesproken
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.
Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
                        Lied 525
                       
Wij gaan weer zitten

GEBEDEN       
ZANGGROEP Lied 422
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.
ORGELSPEL
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.