PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 31 januari liturgie 31 januari

KORAAL

WELKOM EN MEDEDELINGEN          Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien met de hand
op het hart en vriendelijkheid in onze ogen

Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat genade, barmhartigheid
en vrede ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
Dat de volken u loven, God,dat alle volken u loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.                                  Psalm 67
            Wij gaan weer zitten

LIED 280:1, 2, 3 en 7
V          De vreugde voert ons naar dit huis
V          waar 't Woord aan ons geschiedt.
V          God roept zijn Naam over ons uit
V          en wekt in ons het lied.
O         Dit huis van hout en steen, dat lang
O         de stormen heeft doorstaan,
O         waar nog de wolk gebeden hangt
O         van wie zijn voorgegaan,
O         dit huis, dat alle sporen draagt
O         van wie maar mensen zijn,
O         de pijler die het alles schraagt,
O         wilt Gij die voor ons zijn?
V          Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
V          maar blijven zal de kracht
V          die wie hier schuilen verder leidt
V          tot alles is volbracht.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

LIED 317
V          Grote God, Gij hebt het zwijgen
V          met uw eigen,
V          met uw lieve stem verstoord.
V          Maak de weg tot U begaanbaar,
V          wees verstaanbaar;
V          spreek Heer, uw gemeente hoort.
O         Heer, uw boodschap staat geschreven,
O         ons ten leven,
O         maak uw schrift het levend woord.
O         Zie het boek van uw behagen
O         opgeslagen;
O         spreek Heer, uw gemeente hoort.
O         Roep ons uit de doodse dalen
O         waar wij dwalen,
O         door een vreemde stem bekoord.
O         Breng ons naar de heilge stede
O         van uw vrede.
O         Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING – Deuteronomium 18: 13 – 20
13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.
14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen
wel naar wolkenschouwers en waarzeggers,
ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.
15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan,
profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.
16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd,
toen u bij de Horeb bijeen was?
U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God,
en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen;
dat overleven we niet.’
17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd:
‘Zij hebben goed gesproken.
18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij.
Ik zal hun mijn woorden ingeven,
en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.
19 Wie niet wil luisteren naar de woorden
die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen.
20 Maar als een profeet de euvele moed heeft
om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen,
of om in de naam van andere goden te spreken,
dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING – Marcus 1: 21 – 28
21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm,
            en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge
en onderwees er de mensen.
22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,
want hij sprak hen toe als iemand met gezag,
niet zoals de schriftgeleerden.
23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was
door een onreine geest, en hij schreeuwde:
24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?
Ben je gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’
26 De onreine geest deed de man stuiptrekken
en verliet hem met een luide schreeuw.
27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:
‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag!
Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft,
wordt hij gehoorzaamd.’
28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.
V:        U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL     Wij gaan staan

GELOOFSBELIJDENIS - gesproken
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
                        Wij gaan weer zitten

GEBEDEN        telkens afgewisseld met:
                        Heer, doe lichten over ons uw aangezicht     LB 368c
LIED 419
O         Wonen overal nergens thuis,
O         aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
O         Vallende sterren, de schim van de maan,
O         mensen die opstaan en leven gaan,
O         mensen veel geluk.
V          Wonen overal even thuis
V          handel en wandel en huis na huis
V          loven en bieden op waarheid en waan
V          wagen en winnen en verder gaan
V          mensen veel geluk.
O         Wonen overal bijna thuis
O         aarde mijn hemel mijn vadershuis
O         stijgende sterren de lach van de maan
O         mensen die dromend een stem verstaan
O         mensen veel geluk.
                              Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.

ORGELSPEL

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.