PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 3 januari 2021 liturgie 3 januari 2021


ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 3 JANUARI 2021
BEVESTIGING VAN ELS VERAART EN HENK KNOL
Voorganger:  Gerard van der Brug
Organist:
Zanggroep: leden van de Cantorij
Koster: Wijnand Sluijter
Lector: Ali Rewinkel

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart
            en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen
Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.
Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.
Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.
De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning!
( . . . )
Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.
Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!
                                               Psalm 72,1-15a +17-20
            Wij gaan weer zitten

ZANGGROEP LIED 287: 1, 2 en 5
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van zijn verbond
tellen wij elkaar bij name,
spellen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest
is het feest!
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
ZANGGROEP  LIED 488
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

EERSTE LEZING – Jesaja 60,1-6
Het nieuwe Jeruzalem
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.
Wij gaan staan


TWEEDE LEZING – Mattheüs 2,1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. 
‘In Bethlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 
“En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 
en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.ZANGGROEP U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL                 Wij gaan staan
GELOOFSBELIJDENIS gesproken naar Lied 500
Uit Gods verborgenheid, voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.
Zijn wijde hemel welft zich rond over de aarde.
Hij zal op vaste grond ons voor het donker sparen.
Uit Gods verborgenheid heeft Hij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken.
Hij brandt zijn eigen naam voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan zijn woord van welbehagen.
Uit Gods verborgenheid nu aan de dag getreden,
heeft Hij zijn heil gezocht bij mensen hier en beneden.
Zoals Hij kwam om ons met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn waarmee wij Hem begroeten.
Uit Gods verborgenheid ons zo te na gekomen,
deelt Hij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen,
voedt Hij ons met de hoop dat Hij voorgoed zal komen.
Uit Gods verborgenheid ontsteekt Hij licht op aarde,
wil Hij ons warmen met de gloed van zijn genade.
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn Gods kandelaar, wij gaan het donker tegen. Amen.                                Wij gaan weer zitten
AFSCHEID EN BEVESTIGING
Inleiding
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
     aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk
     maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
     van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente
     een bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten
     tot getuigenis en dienst in de wereld
     en tot opbouw van het lichaam van Christus.    
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem,
     die niet gekomen is om zich te laten dienen
     maar om te dienen.                                              
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam
     krijgt gestalte ook in het ambt van de ouderlingen.
Zoals de oudsten in Israël
     het volk vertegenwoordigden                              
     en tegelijk opzicht hadden
     over de gemeente van God,                                 
zo worden in de kerk van Christus
     de ouderlingen aangesteld
     om de gemeente te houden aan haar roeping:
     een koninkrijk van priesters
     en een heilig volk te zijn.                                      
Door op te treden als vertrouwenspersoon
     en geweten van de gemeente in deze tijd
     bemoedigen zij hun broeders en zusters
     in de navolging van Christus onze Heer.

Met de hele gemeente,
     voor de gemeente uit
     en achter de gemeente aan
     gaan zij hun weg
en roepen door hun inzet en voorbeeld
     de gemeente op mee te gaan op de weg
     waarvan niemand nog weet
     hoe die zal zijn,
maar waarvan wij al mogen weten
     dat het een weg is
     door het donker naar het licht
Alle ambtsdragers hebben tezamen
     de verantwoordelijkheid als raad der kerk
     om de gemeente en elkaar
     in vieren, leren en dienen                                    
     bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers
     Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.  
Gebed:
God onze Vader, Heer van hemel en aarde,
wij danken U, dat Gij ons door uw Zoon geroepen hebt
in de gemeenschap van uw kerk over heel de wereld.
Hoor ons gebed voor al uw gelovigen,
opdat ieder van ons in de dienst, waartoe Gij ons roept,
een goed instrument mag zijn van uw liefde.
Door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen
Wij mogen – tot onze vreugde –
twee nieuwe ambtsdragers welkom heten.
Beide worden bevestigd in het ambt van ouderling
en daar zijn we erg blij mee (geen bezwaren ingebracht):

Els Veraart – Geldof en Henk Knol
zullen als ouderling de kerkenraad versterken.
Els Veraart gaat deelnemen
aan het pastorale werk van de kerkenraad
en Henk Knol wordt lid van het college van ouderlingen-kerkrentmeester.
Met dankbaarheid en vreugde zullen we overgaan tot hun bevestiging.
Els en Henk – willen jullie gaan staan?

Els Veraart – Geldof en Henk Knol,
Laat nu aan ieder horen dat u in geloof dit ambt aanvaardt.

Bent u er ten volle van overtuigd dat God zelf u
door zijn gemeente tot dit ambtswerk geroepen heeft?
Aanvaardt u de Heilige Schrift als bron en richtsnoer
voor geloof en leven?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op uw weg brengt?
Belooft u ook geheim te houden
– ook nadat uw ambtsperiode beëindigd is –
wat vertrouwelijk aan u als ambtsdrager is verteld?
En bent u bereid u bij dit alles te voegen
naar de tucht van het geloof en het opzicht der kerk?

Wat is daarop jouw antwoord – ELS?
Wat is daarop jouw antwoord – HENK?


Bevestiging:
God onze Vader in de hemel die u geroepen heeft tot dit ambtswerk,
Hij zegene u en schenke u de gaven van zijn Heilige Geest,
opdat uw dienstwerk mag zijn tot eer van God
en tot heil van zijn gemeente, door Jezus Christus onze Heer. Amen

Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Steenderen en Bronkhorst, u vraag ik:
Belooft u allen die hun ja-woord gaven
te aanvaarden,
hen te omringen met uw meeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst
aan onze Heer Jezus Christus?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

ZANGGROEP LIED 362:2 en 3
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen:
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stil -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

GEBEDEN        Dankgebed
                        Voorbeden      
                        Stil gebed
                        ONZE VADER, DIE . . . . .
ZANGGROEP Lied 526: 1 en 4
Juicht voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.
ORGELSPEL

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.