PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 6 juni 2021 liturgie 6 juni 2021

Voorganger : ds. Joop Mol
Organist:  Gert Oldenbeuving

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van kaarsen

Zanggroep: Lied 216

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stilte

Bemoediging en groet 

V:     Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:     AMEN

Gebed om ontferming,
afgesloten met: Heer, ontferm U,  Christus, ontferm U,
Gem.: HEER, ONTFERM U OVER ONS, AMEN

Zanggroep: Lied 146c: 1, 3 en 7

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God .
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.


3  Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Eerste lezing: Jesaja 45: 15 t/m 19 (lector)

Zanggroep: Lied 636

1 Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen, niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren
liefde leeft langer dan de haat.


2  Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

3  Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Tweede lezing: Johannes 15: 9 t/m 17

Zanggroep: Lied 339a
           U komt de lof toe, U het gezang
           U alle glorie o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
           In alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zanggroep: Lied 791

1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

2  Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3  Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4  Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5  Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6  Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Zanggroep: Lied 825: 1, 4 en 5

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

4  Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

5  Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Zending en zegen

Orgelspel 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.