PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Eerste Kerstdag 2022 Liturgie Eerste Kerstdag 2022

m.m.v.:
Koor Steenrewalt, o.l.v. Lucian Venderink
                 organist Teus de Mik
    Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL
Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’ 1 en 3
1  Nu zijt wellekome,  Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,  van alzo veer.
Nu zijt wellekome  van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk  zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

3  Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.     
                                                                      
Koor ‘in the bleak midwinter’  
Lied 478:1 ‘Komt verwondert u hier mensen’
1  Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

WELKOM EN MEDEDELINGEN
Koor: ‘O holy night’

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Koor: ‘Miljoenen kaarsen’

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a 

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’
1  Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2  Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3  Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4  Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

GEBED VAN DE ZONDAG
Koor ‘Ave Maria’

LEZING:  Lucas 2: 1 - 20
Lied:  481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 1 en 3
1  Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3  Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

VERKONDIGING
Koor: ‘Joy tot he world’
GEBEDEN    Dankgebed  
                     Voorbeden     
        Stil gebed
        ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
        

         Slotlied 486: 1,2 en 4
1  Midden in de winternacht / ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

2  Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4  Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, / bode van de luister die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b   A ---- men
Ere zij God  Ere zij God
In de hoge  In de hoge  In de hoge 
Vrede op aarde  Vrede op aarde
In de mensen   Een welbehagen
Ere zij God in de hoge  Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde  Vrede op aarde   Vrede op aarde
Vrede op aarde   In de mensen    In de mensen
Een welbehagen  In de mensen  Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God  Ere zij God  In de hoge
In de hoge  in de hoge
Vrede op aarde  Vrede op aarde
In de mensen Een welbehagen
Amen    Amen

ORGELSPEL  
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.