PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie vierde advent 18 december liturgie vierde advent 18 december
Dienst 18 dec. 2022 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Voorganger:  Ds. Tim Wiersum
Organist:  Bram van Oort

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied  24: 1,2 en 3
1  De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2  Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3  God is hem zegenrijk nabij,
in ’t recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 433: 1,2 en 4 – Kom tot ons, de wereld wacht

1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

4  Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

GEBED VAN DE ZONDAG
Aansteken adventskaarsen
 Zingen ‘verlanglichtjes’ couplet 1 tot en met 4
Verlanglichtjes
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Veel plezier, kaarsje vier
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    – Jesaja 7:10-17
TWEEDE LEZING – Romeinen 1:1-7

Lied 840: 1 en 2 – Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
1  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2  O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

EVANGELIELEZING Mattheüs 1:18-25     
ZINGEN   338b
Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 259: 1,2,3 en 4  - Zend ons een engel in de nacht

1  Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

2  Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

3  Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.

4  Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                     Stil gebed
ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 439:1,2,3 en 4 – Verwacht de komst des Heren

1  Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2  Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3  Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

4  O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
ORGELSPEL
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.