PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 28 juni liturgie 28 juni
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger - ds. Deodaat van der Boon
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk
Organist: Pieter Haverkamp

Orgelspel

Woord van welkom

Begroeting

Voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouwe houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer,
in gemeenschap met zijn Geest. Amen


Gezongen gebed 
Lied 281: 1, 2 en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja! 


Korte inleiding op de Schriftlezing      
Lezing: Matteus 10: 34 – 42   door Tineke Burgers
34  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen pm brede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
40  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’


Orgelspel                         
Overdenking

Lied 841: 1, 2 en 4 – Wat zijn de goede vruchten
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid
geloof om veel te vragen,
te vragen honderuit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
 
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse droom,
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijkt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

 

Lied 418: 1, 2, 3  en 4 
God, geef ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie zegen vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer. 
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij zijn als zaad
dragend door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht,
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
 


Zegenbede van St Patrick 
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te val­len.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Orgelspel    
 
liturgie zondag 14 juni 2020 liturgie zondag 14 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online


Voorganger: Herman Haan
Ouderling:Riekie Scheffer
Lector: Ise Vredegoor
m.m.v. enkele leden van de cantorij
Organist: Gert Oldenbeuving

Orgelspel

Kort woord ter inleiding door de ouderling van dienst

Zingen: Liedboek 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan. 


Lezing: Psalm 23

Overdenking: “ Samen op reis door psalm 23 ”

Orgelspel

Gebed

Zingen: Liedboek nr. 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegenbede

Orgelspel
 
 
 
Liturgie zondag 7 juni 2020 Liturgie zondag 7 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Menno Leistra
Organist: Gert Oldenbeuving
Ouderling van dienst: Gea Haan
Lector: Ina Wijmenga
 
Orgelspel
Kort woord ter inleiding
Lied
Lezing
Korte overdenking
Orgelspel
Gebed
Lied
Zegenbede
Orgelspel
Psalm 98: 1 en 4
Psalm 146


pag. 39 uit De Eerste Dag
968: 2 en 5

 
 
Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag
Medewerkenden:
ds. Fini van Zoelen, voorganger
Alie Olthof, ouderling van dienst
Riek Schieven, lector
Gert Oldenbeuving, organist
vocal groep Full House
gemeentezang: Tineke Burgers, Jan Burgers, Erik Lichtlee, Anneke van Helvoort en Els Veraart

Woord van welkom, aansteken van de kaarsen

stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Psalm 87

Gebed om ontferming

Zingen lied 304 

Gebed bij de opening van de Schriften

Full House: lied 691 De Geest van God waait als een wind

Lezing  Handelingen 2:1-13 

Zingen Lied 670:1,2,3,4,7 Kom Schepper God, o heilige Geest

Overdenking

Full House: lied 970  Vlammen zijn er vele, eén is het licht

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen Lied 675 : Geest van hierboven, leer ons geloven

Zegen

Full House: I heard the voice of Jesus  
 
I heard the voice of Jesus say
“Come unto Me, and rest;
Lay down, thou weary one, lay down
Thy head upon My breast.”
I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad.
I found in Him a resting-place,
And He has made me glad.

I heard the voice of Jesus say
“Behold, I freely give
The living water: thirsty one,
Stoop down, and drink, and live.”
I came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream.
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in Him.

I heard the voice of Jesus say
“I am this dark world’s Light;
Look unto Me, thy morn shall rise,
And all thy day be bright.”
I looked to Jesus, and I found
In Him my Star, my Sun.
And in that Light of life I’ll walk
Till trav’lling days are done.

 
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘kom tot mij en rust,
Ga liggen, jullie vermoeiden, ga liggen,
uw hoofd op mijn borst.’
Ik kwam tot Jezus zoals ik was,
Vermoeid, uitgeput en bedroefd
Ik vond in Hem een plaats van rust,
en Hij heeft mij blij gemaakt.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘voorwaar, Ik geef u voor niets,
het Levende water, dorstige,
buig neer en drink en leef.’
Ik kwam tot Jezus en ik dronk
van de stroom die leven geeft,
Mijn dorst was gelest, mijn ziel bevrijd.
En nu leef ik in Hem.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘Ik ben het Licht in deze donkere wereld.
Zie naar Mij, Uw morgen zal komen
en al uw dagen zullen mooi zijn.’
Ik keek naar Jezus en ik vond
in Hem, mijn Ster, mijn Zon.
En in dat Licht van het Leven zal ik gaan,
totdat de dagen van reizen voorbij zijn.
 
 
liturgie zondag 24 mei 2020 liturgie zondag 24 mei 2020
Medewerkenden:
Voorganger: Jacqueline Krajenbrink 
Ouderling van dienst: Adrie van Ieperen
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Ali Rewinkel 
Zang: Toos van Asselt, Gea Haan, Astrid Sluijter, Hans Sluijter en Tonny Kets
     
Orgelspel            
        
Mededelingen, inleiding    

Zingen Lied 27: 1 en 4 

Gebed
Eerste lezing: Psalm 126
Tweede lezing: Johannes 17: 1-13            
       
Zingen Lied 209: 1,2 en 3 Heer Jezus, o Gij dageraad        

Korte overdenking        
        
Orgelspel       

Gebeden: voorbede, stil gebed, Onze Vader     
   
Zingen Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7     
    
Zegenbede    

Orgelspel            
        
 
liturgie Hemelvaartsdag 21 mei liturgie Hemelvaartsdag 21 mei
De liturgie van de korte viering op 21 mei  te beluisteren via Diensten online.
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Wim Kornegoor
 

Orgelspel - Prelude Gen Himmel aufgefahren ist – (Lied 621)

Kort woord ter inleiding door Wim Kornegoor

Psalm 47: 2
God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan.
 
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid
Lezing - Lucas 24,49-53
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.   Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Korte overdenking

Orgelspel

Gebed - Liedtekst Lied 664
Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.
Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid 
wolk en vuur zijn niet genoeg.
Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!
Amen

Lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegenbede

Orgelspel - Heer, komt in deze tijd (Lied 662)
 
 
liturgie 17 mei liturgie 17 mei

De liturgie van de korte viering op 17 mei  te beluisteren via Diensten online
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk

Orgelspel, Vater unser im Himmelreich, Joh. Seb. Bach (melodie lied 470)    

Mededelingen en kort woord ter inleiding door Rikie Hofenk

Psalm 66: 1
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.

Lezing  Johannes 16: 16-24
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’  Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”?  Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”?  Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 
Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. 
Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - Liedtekst LLvO 2-23
Eeuwig trouwe God,
Hoor, als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan.
Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
Schepper God, Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus' weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag.
Amen. 

Lied 370 
Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid.
Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

Zegenbede

Orgelspel,  Vater unser im Himmelreich, Joh. Philip Telemann (melodie lied 470)

 
 
Liturgie 10 mei 2020 Liturgie 10 mei 2020

De liturgie van de korte viering op 10 mei    via Diensten online

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Renée Kranenborg     

Orgelspel - Gelobet seist du Jesu Christ, Joh. Pachelbel (melodie lied 470)

Mededelingen en kort woord ter inleiding

Lied - Psalm 98: 1 en 3
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef,bazuin,uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

Lezing Johannes 14:1-14
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - tekst uit De Eerste Dag
Heer,
Help ons los te laten wat slecht is,
ons bedriegen en ons liegen,
ons jaloers zijn en geroddel,
alles wat uw licht verduistert.
Voed ons verlangen.
Laat ons stoppen met goed willen zijn,
Met pleasen, met willen deugen,
Aan verwachting willen voldoen
Die niet de uwe zijn.
Voed ons verlangen.
Laat ons bouwen aan uw wereld,
laat ons bouwen aan de hoop,
laat ons vertrouwen op uw woorden,
laat ons vertrouwen op uw hart,
Voed ons verlangen.
Laat ons niet struikelen over het goede,
laat ons niet struikelen door het kwaad,
laat ons onze bestemming vinden
als mensen van uw volk.
Voed ons verlangen.
Wek onze goedheid weer.
Geef ons terug de ogen van een kind.
Dat wij zien wat is en ons toevertrouwen
en het licht niet haten.
Amen.

Lied 655: 1 en 5
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegenbede

Orgelspel - Nun lasst uns Gott dem Herren, Joh. Pachelbel (melodie lied 863)
 
 

Eerste fysieke kerkdienst na lange tijd
datum en tijdstip 05-07-2020 om 10:00 uur
meer details

Sterrenkoor repetitie (afgelast)
datum en tijdstip 06-07-2020 om 15:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.