PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 17 januari liturgie 17 januari
In de liturgie is de zang vervangen door orgelspel en gesproken tekst. In de dienst is wel een opname te zien van een lied die al in december is opgenomen en toen uitgezonden.
De groene blokken worden door de predikant gesproken, de gele blokken gespeeld door de organist.

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien met de hand
op het hart en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen: Psalm 100
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
           
Wij gaan weer zitten

ZANGGROEP LIED 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG


ZANGGROEP  LIED 317
Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING – Jesaja 62,1-5
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten: Mijn verlangen
en je land: Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING – Johannes 2,1-11
Op de derde dag
was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, 
en ook Jezus en zijn leerlingen
waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’ 
‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel
zes stenen watervaten, elk met een inhoud
van twee à drie metrete. 
Jezus zei tegen de bedienden:
‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 
Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.
’ Dat deden ze. 
En toen de ceremoniemeester
het water dat wijn geworden was, proefde
– hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel – riep hij de bruidegom
en zei tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor
en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken;
hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in hem.
                    V:            U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL                

Wij gaan staan
GELOOFSBELIJDENIS - gesproken
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.
Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
                        Lied 525
                       
Wij gaan weer zitten

GEBEDEN       
ZANGGROEP Lied 422
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.
ORGELSPEL
 
 
liturgie 3 januari 2021 liturgie 3 januari 2021


ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 3 JANUARI 2021
BEVESTIGING VAN ELS VERAART EN HENK KNOL
Voorganger:  Gerard van der Brug
Organist:
Zanggroep: leden van de Cantorij
Koster: Wijnand Sluijter
Lector: Ali Rewinkel

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart
            en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen
Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.
Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.
Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.
De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning!
( . . . )
Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.
Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!
                                               Psalm 72,1-15a +17-20
            Wij gaan weer zitten

ZANGGROEP LIED 287: 1, 2 en 5
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van zijn verbond
tellen wij elkaar bij name,
spellen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest
is het feest!
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
ZANGGROEP  LIED 488
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

EERSTE LEZING – Jesaja 60,1-6
Het nieuwe Jeruzalem
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.
Wij gaan staan


TWEEDE LEZING – Mattheüs 2,1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. 
‘In Bethlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 
“En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 
en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.ZANGGROEP U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL                 Wij gaan staan
GELOOFSBELIJDENIS gesproken naar Lied 500
Uit Gods verborgenheid, voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.
Zijn wijde hemel welft zich rond over de aarde.
Hij zal op vaste grond ons voor het donker sparen.
Uit Gods verborgenheid heeft Hij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken.
Hij brandt zijn eigen naam voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan zijn woord van welbehagen.
Uit Gods verborgenheid nu aan de dag getreden,
heeft Hij zijn heil gezocht bij mensen hier en beneden.
Zoals Hij kwam om ons met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn waarmee wij Hem begroeten.
Uit Gods verborgenheid ons zo te na gekomen,
deelt Hij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen,
voedt Hij ons met de hoop dat Hij voorgoed zal komen.
Uit Gods verborgenheid ontsteekt Hij licht op aarde,
wil Hij ons warmen met de gloed van zijn genade.
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn Gods kandelaar, wij gaan het donker tegen. Amen.                                Wij gaan weer zitten
AFSCHEID EN BEVESTIGING
Inleiding
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
     aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk
     maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
     van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente
     een bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten
     tot getuigenis en dienst in de wereld
     en tot opbouw van het lichaam van Christus.    
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem,
     die niet gekomen is om zich te laten dienen
     maar om te dienen.                                              
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam
     krijgt gestalte ook in het ambt van de ouderlingen.
Zoals de oudsten in Israël
     het volk vertegenwoordigden                              
     en tegelijk opzicht hadden
     over de gemeente van God,                                 
zo worden in de kerk van Christus
     de ouderlingen aangesteld
     om de gemeente te houden aan haar roeping:
     een koninkrijk van priesters
     en een heilig volk te zijn.                                      
Door op te treden als vertrouwenspersoon
     en geweten van de gemeente in deze tijd
     bemoedigen zij hun broeders en zusters
     in de navolging van Christus onze Heer.

Met de hele gemeente,
     voor de gemeente uit
     en achter de gemeente aan
     gaan zij hun weg
en roepen door hun inzet en voorbeeld
     de gemeente op mee te gaan op de weg
     waarvan niemand nog weet
     hoe die zal zijn,
maar waarvan wij al mogen weten
     dat het een weg is
     door het donker naar het licht
Alle ambtsdragers hebben tezamen
     de verantwoordelijkheid als raad der kerk
     om de gemeente en elkaar
     in vieren, leren en dienen                                    
     bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers
     Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.  
Gebed:
God onze Vader, Heer van hemel en aarde,
wij danken U, dat Gij ons door uw Zoon geroepen hebt
in de gemeenschap van uw kerk over heel de wereld.
Hoor ons gebed voor al uw gelovigen,
opdat ieder van ons in de dienst, waartoe Gij ons roept,
een goed instrument mag zijn van uw liefde.
Door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen
Wij mogen – tot onze vreugde –
twee nieuwe ambtsdragers welkom heten.
Beide worden bevestigd in het ambt van ouderling
en daar zijn we erg blij mee (geen bezwaren ingebracht):

Els Veraart – Geldof en Henk Knol
zullen als ouderling de kerkenraad versterken.
Els Veraart gaat deelnemen
aan het pastorale werk van de kerkenraad
en Henk Knol wordt lid van het college van ouderlingen-kerkrentmeester.
Met dankbaarheid en vreugde zullen we overgaan tot hun bevestiging.
Els en Henk – willen jullie gaan staan?

Els Veraart – Geldof en Henk Knol,
Laat nu aan ieder horen dat u in geloof dit ambt aanvaardt.

Bent u er ten volle van overtuigd dat God zelf u
door zijn gemeente tot dit ambtswerk geroepen heeft?
Aanvaardt u de Heilige Schrift als bron en richtsnoer
voor geloof en leven?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op uw weg brengt?
Belooft u ook geheim te houden
– ook nadat uw ambtsperiode beëindigd is –
wat vertrouwelijk aan u als ambtsdrager is verteld?
En bent u bereid u bij dit alles te voegen
naar de tucht van het geloof en het opzicht der kerk?

Wat is daarop jouw antwoord – ELS?
Wat is daarop jouw antwoord – HENK?


Bevestiging:
God onze Vader in de hemel die u geroepen heeft tot dit ambtswerk,
Hij zegene u en schenke u de gaven van zijn Heilige Geest,
opdat uw dienstwerk mag zijn tot eer van God
en tot heil van zijn gemeente, door Jezus Christus onze Heer. Amen

Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Steenderen en Bronkhorst, u vraag ik:
Belooft u allen die hun ja-woord gaven
te aanvaarden,
hen te omringen met uw meeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst
aan onze Heer Jezus Christus?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

ZANGGROEP LIED 362:2 en 3
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen:
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stil -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

GEBEDEN        Dankgebed
                        Voorbeden      
                        Stil gebed
                        ONZE VADER, DIE . . . . .
ZANGGROEP Lied 526: 1 en 4
Juicht voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.
ORGELSPEL

 
 
liturgie 15 november 2020 liturgie 15 november 2020
Schoenendoosactie: Deze dienst is te volgen via Diensten online

Oecumenische dienst
15 november 2020


Voorgangers: Ds Deodaat van der Boon
Diaken Günther Oude Groen
Muzikale medewerking van Back2Basic

Welkom en mededelingen

Openingslied: “Breng ons samen” (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Welkom door één van de voorgangers   

Gebed om vergeving / verzoening

D: Uw vergeving God, is zo groot dat Gij niemand uitsluit,
tenzij die ene die zichzelf niet vergeeft, want niet vergeven is 
verraad plegen aan Uw barmhartigheid.
Om onze barmhartigheid, Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U

D: In Jezus, uw Zoon, zijt Gij gekomen niet om gediend te worden 
maar om te dienen.
Als goede Herder keerde Hij zich nooit af van het verdwaalde schaap.
Om onze harteloosheid, Christus ontferm U.
Allen: Christus ontferm U.

D: Vele keren Heer, hebt Gij ons vergeven en telkens weer kregen 
wij de kans om Uw vertrouwen te herwinnen.
Om onze hardvochtigheid, Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U.
Moge de goede en altijd vergevende God
zich dan ook over ons ontfermen,
onze fouten en tekorten vergeven
en ons leiden naar waarachtig leven in zijn Naam,
goed, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied : “Zingt voor de Heer van liefde en trouw ”  (GvL 565) 

1.    Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluja, alleluja.

3.    Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt.
die in ons hart haar rijk begint;
alleluja, alleluja.

4.    Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat;
alleluja, alleluja.

Openingsgebed
Heer onze God,
geef dat wij onze vreugde vinden
in een onverdeelde toewijding aan U.
Want ons geluk zal volkomen en duurzaam zijn,
als wij zonder ophouden U dienen,
die de oorsprong zijt van al het goede.
Door onze Heer  Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied “Droom, durf, doen en deel” (Marco Borsato) 
Sluit je ogen één seconde
Zet een lach op je gezicht
Zeg bedankt tegen het leven
Voor de liefde en het licht

Doe een wens voor iemand anders
Al lijkt het nog zo klein en stil
Elke golf begint als rimpel
Maar maakt altijd een verschil
Whohoho, vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Whoho, het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen
Deel je rijkdom met een ander 
Liefde nog veel meer dan goud
En wees lief voor wie je lief is
Zeg als je van iemand houdt
Geef een glimlach aan een vreemde
Knuffel iemand, elke dag
En wees dankbaar voor de dingen
Die je vandaag beleven mag

Whohoho, vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Whoho, het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen

Kijk naar de golven en zie de zee
Kijk naar alle mensen om je heen
Pak maar mijn hand en ik neem je mee
Want wij samen kunnen samen meer dan één
 Sluit je ogen één seconde
 Zet een lach op je gezicht
 Geniet maar even van het donker
 't Wordt vanzelf wel weer licht
Pak de hand van iemand naast je
Maakt niet uit of je hem kent
Iedereen is even welkom
Zolang je maar je zelf bent
Gooi je handen nu de lucht in
Vul je hart met hoop en trots
Open nu maar fier je ogen

Zie door de bomen weer het bos
Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus deel je hart met iedereen
Hier om je heen
Wees niet alleen

Droom, durf, doe en deel met iedereen
Sluit je ogen maar vanavond
Met een lach op je gezicht
Wees maar dankbaar voor het leven
Zoals het hier nu voor je ligt

Overdenking: Schatgraven in de Bijbel    

Schriftlezing; Matteüs 25, 14-28
Het voorbeeld van de drie dienaren
14Hier is nog een voorbeeld. Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren bij zich, en hij geeft hun de opdracht om voor zijn geld te zorgen. 15De ene dienaar krijgt een miljoen, de tweede een half miljoen en de derde honderdduizend. De heer geeft elke dienaar het bedrag dat bij hem past. Dan gaat hij op reis. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, gaat meteen aan het werk. Hij handelt met het geld en verdient er een miljoen bij. De dienaar die een half miljoen gekregen heeft, doet hetzelfde. En  hij verdient er een half miljoen bij. Maar de dienaar die honderdduizend gekregen heeft, graaft een gat in de grond. En hij verstopt het geld van zijn heer.
Na een lange tijd komt de heer terug. Hij wil weten wat de dienaren met zijn geld gedaan hebben. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij geeft hem ook het tweede miljoen en zegt: ‘Heer, u gaf mij één miljoen. Kijk, ik heb er één miljoen bij verdiend.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’
Ook de dienaar die een half miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij zegt: ‘Heer, u gaf mij een half miljoen. Kijk, ik heb er een half miljoen bij verdiend.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’
Maar dan komt de dienaar die honderdduizend gekregen heeft. Hij zegt: ‘Heer, ik weet dat u streng bent. Voor u is het nooit genoeg, u wilt altijd meer. Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Jij bent een slechte en luie dienaar! Jij zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente terug kunnen krijgen.’

Gesproken geloofsbelijdenis:
Hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden.
God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden. 
Die om ons mensen en om behoud is neergedaald uit de hemel.
En mens is geworden door de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, zoals het in de Bijbel staat.
Die is opgenomen in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn Rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en die samen met Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.

Allen: Dit is ons geloof.
           Amen

Voorbede
Heer Jezus Christus, in U zien wij de liefde van God, onze Vader en van daaruit durven wij te bidden:

V: Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen   
     van het verleden die onze kerken diep hebben   
     verwond
     en die ons nog steeds van elkaar afhouden.
A: Verhoor ons gebed om Verzoening
    
V: Genadige God, transformeer onze verscheidenheid in    
           harmonie en ons wantrouwen in wederzijdse    
         acceptatie.
A: Verhoor ons gebed om Vertrouwen

V:  Genadige God, versterk ons vertrouwen in Uw   
      voorzienigheid, wanneer wij ons overweldigd voelen    
      door de stormen van het leven.
A: Verhoor ons gebed om Hoop 

V: Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare 
         barricades af die ons tegenhouden welkom te heten 
     aan onze broeders en zusters
     die in gevaar of nood verkeren.
A: Verhoor ons gebed om Gastvrijheid

V: Genadige God, open onze ogen om de gehele 
     schepping te zien als een gave van U en open onze 
          harten en onze handen om de vruchten van Uw 
          schepping te delen in solidariteit. 
           We denken daarbij aan mensen, jong en oud, die 
            soms moeten overleven in vluchtelingenkampen, 
            mensen jong en oud, die door oorlog en geweld 
            op de vlucht zijn geraakt, we denken aan mensen  
            jong en oud die op onze christelijke steun rekenen, 
            niet uit liefdadigheid maar om gerechtigheid.
          Wees in Uw goedheid ook hen nabij met Uw vaderlijke 
           zorg en met uw moederlijke liefde.
A: Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid en Nabijheid.

V: Genadige God, wees in Uw goedheid ook de mensen 
           met Uw liefde nabij die in het verleden dierbaren 
         hebben moeten loslaten, dierbaren die ze elke dag nog 
           moeten missen, dichtbij of veraf.
                 Genadige God, laat onze dierbare overledenen zich 


     geborgen weten in uw hemels paradijs waar vrede 
     heerst en gerechtigheid.

A: Genadige God,
     aanhoor de gebeden die wij tot U richten.
     Hoor onze machteloze woorden, ons intens  
     verlangen naar heelheid en liefde.
     Maak onze woorden krachtig
     en ons handelen waar,
     omwille van uw Koninkrijk hier op aarde.
     Dit vragen wij U
     op voorspraak van Jezus de Christus, uw Zoon
     die onze Broeder en Leidsman is ten leven. Amen.

Lied: “Geven maakt je rijk”

’t Voelt goed om aan een ander iets te schenken
en als ik naar die schoenendozen kijk
ben ik gelukkig dat ik iets mag geven
en besef ik dankbaar: geven maakt je rijk

Refr.    Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te vullen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk
en dan voel je – dit is prachtig
geven maakt je rijk

Een schoenendoos vol prachtige cadeautjes
ik breng hem weg – je krijgt hem hoop ik gauw
ik hoop maar dat je blij bent met de pakjes
en het kaartje met de tekst: dit is voor jou

Refr.     Een schoenendoos, een brief, een bosje bloemen
             of even langs gaan - ook al is het kort
             ik zou nog zoveel dingen kunnen noemen
             waar een ander zeker heel erg blij van wordt

Vredesgebed en vredeswens 

Allen: Heer, Jezus Christus,
             Geef dat wij mensen worden
              met een rotsvast geloof in de kracht van het goede,
               in de kracht van nabije liefde,
               dan zal er vrede groeien in  onze harten, overal en   
               altijd.
V: De vrede van de Heer zij dan ook altijd met u.
A: En met uw geest.

Onze Vader (samen bidden)
Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat ij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Telling van de schoenendozen

Zending en zegen 

Slotlied   “Ik zal er zijn” (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is “ik ben” en “ik zal er zijn”

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik een moet sterven, als ik U ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

“Ik ben die ik ben” is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is “ik ben” en “ik zal er zijn”

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn


 
 
liturgie 19 juli 2020 liturgie 19 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Joop Mol
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Riek Linde
Ouderling van dienst: Alie Hofenk

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING&
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V: De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
met de hand op het hart
en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
;Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
genade, barmhartigheid en vrede
ons deel is en ons toekomt
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G: AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG (gelezen)

ZANGGROEP:  Lied 280: 1, 5, 6 en 7
1 De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht

GEBED OM ONTFERMING

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP: Lied 315
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
 
 SCHRIFTLEZINGEN
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 t/m 7 (door lector)

Tweede lezing: Mattheus 3: 16 en 17

ZANGGROEP: 'U komt de lof toe'

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS
geschreven door Marinus van den Berg
Ik geloof in God
die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God,
die ik niet kan zien, maar die zichtbaar wordt als
ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God, die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij
mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God, 
die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder
die mensen uitsluit, wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God die
ons een eigen verantwoordelijkheid
heeft gegeven en die wil dat wij
deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen
aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons
doorwerkt.


GEBEDEN: voorbeden -stil gebed - Onze Vader

ZANGGROEP: Lied 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
 
 
liturgie 12 juli 2020 liturgie 12 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: dhr. Kees Bulens, Apeldoorn
Organist: Pieter Haverkamp

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING 
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG --Psalm 13 (gelezen)
    
ZANGGROEP Lied 280 vers 1, 4 en 6
 
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
 
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.
 
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied 313 vers 1 en 2
1.Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2. God opent hart en oren,
 opdat wij in geloof
 zijn roepstem zouden horen, 
voor andere stemmen doof.
 Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan
 en stil het kruis te dragen
 achter hun Heiland aan.

EERSTE LEZING     Jesaja 55, 6 – 13   (lector)
TWEEDE LEZING     Mattheüs 13, 1-9 (voorganger)
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

ZANGGROEP Lied 416 (alle verzen)
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

 
 
liturgie 5 juli 2020 liturgie 5 juli 2020
 Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger:ds. Gerard van der Brug, Zutphen
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Anneke van Helvoort

ORGELSPEL – Fantasia in d – Johann Pachelbel

KORTE TOELICHTING

WOORD OM TE BEGINNEN
ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
V:    De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

WELKOM EN MEDEDELINGEN

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen.
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
 
PSALM VAN DE ZONDAG
: Psalm 84
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren. 
HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God 
gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 
    wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als 
regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. God, ons schild, zie naar 
ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
 ZANGGROEP: Lied uit rubriek Aanvang: Lied 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
 
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof.

Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     V:    Heer, schenk ons genade en glorie, 
weiger uw weldaden niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
G:    AMEN.

ORGELSPEL Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied uit de rubriek Bij de Schriften: Lied 322
Die chaos schiep tot mensenland
die mensen riep tot zinsverband
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde
hun overgaande liefde
hun weeën die niet overgaan.
Schrift dat mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft.
Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
 EERSTE LEZING Zacharia 9,9-12 (Lector)
(allen gaan staan)
TWEEDE LEZING Mattheüs 11,25-30

ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.
 (allen gaan zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL– Fantasia in C – Joh. Seb. Bach
 
(allen gaan staan)
GELOOFSBELIJDENIS
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als ik in de morgen ontwaak en mijn ziel tot U wend,
zijt Gij de eerste: Gij hebt mij het eerst bemind.
    Als in de dageraad ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U, 
zijt Gij mij voor: Gij hebt mij het eerst bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
    De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als in de dag ik mij onttrek 
aan de verstrooiing van het leven,
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij: 
Gij hebt mij het eerst bemind.
En ik, ondankbaar mens, die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer het eerst mij hebt bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God.
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst. 
G:    AMEN.
(allen gaan zitten)
 
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 
Inleidende woorden:

We laten in ons midden klinken de namen van hen 
die ons in de voorbije weken zijn ontvallen.

ZANGGROEP:    Niemand leeft voor zichzelf,
        niemand sterft voor zichzelf.
        Wij leven en sterven voor God onze Heer,
        aan Hem behoren wij toe.

GEBEDEN
    Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
    ONZE VADER, DIE . . . . .

ZANGGROEP zingt een lied uit de rubriek Afsluiting: Lied 419
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.
 
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan, mensen veel geluk.
(allen gaan staan)

ZEGEN EN ZENDING
V:    De Heer zegene U . . . . .
G:     AMEN.

We groeten elkaar. 
Onderweg naar de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.


Houdt goede moed 
en ga op weg,
de nieuwe week in,
het leven tegemoet 
en weet:

DE HEER WEIGERT ZIJN WELDADEN NIET
AAN WIE ONBEVANGEN OP WEG GAAN.

(uit Psalm 84)
 

 
 
liturgie 28 juni liturgie 28 juni
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger - ds. Deodaat van der Boon
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk
Organist: Pieter Haverkamp

Orgelspel

Woord van welkom

Begroeting

Voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouwe houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer,
in gemeenschap met zijn Geest. Amen


Gezongen gebed 
Lied 281: 1, 2 en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja! 


Korte inleiding op de Schriftlezing      
Lezing: Matteus 10: 34 – 42   door Tineke Burgers
34  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen pm brede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
40  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’


Orgelspel                         
Overdenking

Lied 841: 1, 2 en 4 – Wat zijn de goede vruchten
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid
geloof om veel te vragen,
te vragen honderuit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
 
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse droom,
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijkt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

 

Lied 418: 1, 2, 3  en 4 
God, geef ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie zegen vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer. 
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij zijn als zaad
dragend door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht,
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
 


Zegenbede van St Patrick 
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te val­len.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Orgelspel    
 
liturgie zondag 14 juni 2020 liturgie zondag 14 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online


Voorganger: Herman Haan
Ouderling:Riekie Scheffer
Lector: Ise Vredegoor
m.m.v. enkele leden van de cantorij
Organist: Gert Oldenbeuving

Orgelspel

Kort woord ter inleiding door de ouderling van dienst

Zingen: Liedboek 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan. 


Lezing: Psalm 23

Overdenking: “ Samen op reis door psalm 23 ”

Orgelspel

Gebed

Zingen: Liedboek nr. 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegenbede

Orgelspel
 
 
 
Liturgie zondag 7 juni 2020 Liturgie zondag 7 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Menno Leistra
Organist: Gert Oldenbeuving
Ouderling van dienst: Gea Haan
Lector: Ina Wijmenga
 
Orgelspel
Kort woord ter inleiding
Lied
Lezing
Korte overdenking
Orgelspel
Gebed
Lied
Zegenbede
Orgelspel
Psalm 98: 1 en 4
Psalm 146


pag. 39 uit De Eerste Dag
968: 2 en 5

 
 
Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag
Medewerkenden:
ds. Fini van Zoelen, voorganger
Alie Olthof, ouderling van dienst
Riek Schieven, lector
Gert Oldenbeuving, organist
vocal groep Full House
gemeentezang: Tineke Burgers, Jan Burgers, Erik Lichtlee, Anneke van Helvoort en Els Veraart

Woord van welkom, aansteken van de kaarsen

stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Psalm 87

Gebed om ontferming

Zingen lied 304 

Gebed bij de opening van de Schriften

Full House: lied 691 De Geest van God waait als een wind

Lezing  Handelingen 2:1-13 

Zingen Lied 670:1,2,3,4,7 Kom Schepper God, o heilige Geest

Overdenking

Full House: lied 970  Vlammen zijn er vele, eén is het licht

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen Lied 675 : Geest van hierboven, leer ons geloven

Zegen

Full House: I heard the voice of Jesus  
 
I heard the voice of Jesus say
“Come unto Me, and rest;
Lay down, thou weary one, lay down
Thy head upon My breast.”
I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad.
I found in Him a resting-place,
And He has made me glad.

I heard the voice of Jesus say
“Behold, I freely give
The living water: thirsty one,
Stoop down, and drink, and live.”
I came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream.
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in Him.

I heard the voice of Jesus say
“I am this dark world’s Light;
Look unto Me, thy morn shall rise,
And all thy day be bright.”
I looked to Jesus, and I found
In Him my Star, my Sun.
And in that Light of life I’ll walk
Till trav’lling days are done.

 
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘kom tot mij en rust,
Ga liggen, jullie vermoeiden, ga liggen,
uw hoofd op mijn borst.’
Ik kwam tot Jezus zoals ik was,
Vermoeid, uitgeput en bedroefd
Ik vond in Hem een plaats van rust,
en Hij heeft mij blij gemaakt.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘voorwaar, Ik geef u voor niets,
het Levende water, dorstige,
buig neer en drink en leef.’
Ik kwam tot Jezus en ik dronk
van de stroom die leven geeft,
Mijn dorst was gelest, mijn ziel bevrijd.
En nu leef ik in Hem.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘Ik ben het Licht in deze donkere wereld.
Zie naar Mij, Uw morgen zal komen
en al uw dagen zullen mooi zijn.’
Ik keek naar Jezus en ik vond
in Hem, mijn Ster, mijn Zon.
En in dat Licht van het Leven zal ik gaan,
totdat de dagen van reizen voorbij zijn.
 
 
liturgie zondag 24 mei 2020 liturgie zondag 24 mei 2020
Medewerkenden:
Voorganger: Jacqueline Krajenbrink 
Ouderling van dienst: Adrie van Ieperen
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Ali Rewinkel 
Zang: Toos van Asselt, Gea Haan, Astrid Sluijter, Hans Sluijter en Tonny Kets
     
Orgelspel            
        
Mededelingen, inleiding    

Zingen Lied 27: 1 en 4 

Gebed
Eerste lezing: Psalm 126
Tweede lezing: Johannes 17: 1-13            
       
Zingen Lied 209: 1,2 en 3 Heer Jezus, o Gij dageraad        

Korte overdenking        
        
Orgelspel       

Gebeden: voorbede, stil gebed, Onze Vader     
   
Zingen Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7     
    
Zegenbede    

Orgelspel            
        
 
liturgie Hemelvaartsdag 21 mei liturgie Hemelvaartsdag 21 mei
De liturgie van de korte viering op 21 mei  te beluisteren via Diensten online.
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Wim Kornegoor
 

Orgelspel - Prelude Gen Himmel aufgefahren ist – (Lied 621)

Kort woord ter inleiding door Wim Kornegoor

Psalm 47: 2
God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan.
 
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid
Lezing - Lucas 24,49-53
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.   Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Korte overdenking

Orgelspel

Gebed - Liedtekst Lied 664
Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.
Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid 
wolk en vuur zijn niet genoeg.
Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!
Amen

Lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegenbede

Orgelspel - Heer, komt in deze tijd (Lied 662)
 
 
liturgie 17 mei liturgie 17 mei

De liturgie van de korte viering op 17 mei  te beluisteren via Diensten online
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk

Orgelspel, Vater unser im Himmelreich, Joh. Seb. Bach (melodie lied 470)    

Mededelingen en kort woord ter inleiding door Rikie Hofenk

Psalm 66: 1
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.

Lezing  Johannes 16: 16-24
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’  Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”?  Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”?  Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 
Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. 
Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - Liedtekst LLvO 2-23
Eeuwig trouwe God,
Hoor, als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan.
Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
Schepper God, Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus' weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag.
Amen. 

Lied 370 
Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid.
Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

Zegenbede

Orgelspel,  Vater unser im Himmelreich, Joh. Philip Telemann (melodie lied 470)

 
 
Liturgie 10 mei 2020 Liturgie 10 mei 2020

De liturgie van de korte viering op 10 mei    via Diensten online

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Renée Kranenborg     

Orgelspel - Gelobet seist du Jesu Christ, Joh. Pachelbel (melodie lied 470)

Mededelingen en kort woord ter inleiding

Lied - Psalm 98: 1 en 3
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef,bazuin,uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

Lezing Johannes 14:1-14
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - tekst uit De Eerste Dag
Heer,
Help ons los te laten wat slecht is,
ons bedriegen en ons liegen,
ons jaloers zijn en geroddel,
alles wat uw licht verduistert.
Voed ons verlangen.
Laat ons stoppen met goed willen zijn,
Met pleasen, met willen deugen,
Aan verwachting willen voldoen
Die niet de uwe zijn.
Voed ons verlangen.
Laat ons bouwen aan uw wereld,
laat ons bouwen aan de hoop,
laat ons vertrouwen op uw woorden,
laat ons vertrouwen op uw hart,
Voed ons verlangen.
Laat ons niet struikelen over het goede,
laat ons niet struikelen door het kwaad,
laat ons onze bestemming vinden
als mensen van uw volk.
Voed ons verlangen.
Wek onze goedheid weer.
Geef ons terug de ogen van een kind.
Dat wij zien wat is en ons toevertrouwen
en het licht niet haten.
Amen.

Lied 655: 1 en 5
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegenbede

Orgelspel - Nun lasst uns Gott dem Herren, Joh. Pachelbel (melodie lied 863)
 
 

online kerkdienst, Het Anker
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00 uur
meer details

online kerkdienst, Het Anker
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

online kerkdienst, Het Anker
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

online kerkdienst, het Anker
datum en tijdstip 14-02-2021 om vanaf 9:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.