PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 29 oktober 2023 Liturgie 29 oktober 2023
Voorganger:  Ds. Jaqueline Krajenbrink
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 1: 1 en 2
1  Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2  Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  869: 1,5 en 7 Lof zij de Heer, ons  hoogste goed

1  Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
5  Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

7  Gij allen die van Christus zijt,
geef onze God de ere!
Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roep, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 981:3  ( 2 X ) Gij voedt de vogels in de bomen
3  Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

EERSTE LEZING Deut. 6: 1 t/m 9     
Lied 320: 1 t/m 4 Wie oren om te horen heeft
1  Wie oren om te horen heeft
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden.
2  Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem͜ met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste͜ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3  – Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4  De macht der liefde is zo groot,
͜geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord,
God heeft͜ het tot ons gesproken.


TWEEDE LEZING  Matth. 22:34 -46
Lied  338b

Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 966: :1,2,3,4 Het heil des hemels werd ons deel
1  Het heil des hemels werd ons deel
alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel,
maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde.

2  Geen mens kon ooit des Heren wet,
der mensen maat vervullen;
toen heeft de Zoon zich ingezet
om God en onzentwille
en kwam tot ons, een mens als wij,
maar zonder zonde, waarlijk vrij, –
de mens van den beginne.

3  Om Hem rechtvaardigt nu de Heer
het leven van ons allen.
God is op ons niet toornig meer,
maar ziet met welgevallen
een volk, gedoopt in Christus’ doop,
verenigd in geloof en hoop
en liefde tot elkander.

4  Want wie hier leeft op zijn gezag,
die is voor God rechtvaardig,
hij vindt zijn handen elke dag
tot goede werken vaardig;
als nieuw wordt rond hem het bestaan
en in hem vangt het voorjaar aan
van ’s Heren nieuwe aarde.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden  
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 418: 1,3,4 God schenk ons de kracht
1  God, schenk ons de kracht  dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht   uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,  samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen   lachen en geween.

3  Vrede, vrede laat   Gij in onze handen,
dat wij die als zaad    dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,  zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede    ons hart rusten mag.

4  God, schenk ons de kracht  dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht    uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,   samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen   lachen en geween.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A ----- men

Orgelspel
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.