PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Pasen 31 maart 2024 Pasen 31 maart 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst om 10.00 uur in de
Remigiuskerk in Steenderen

                   Paasmorgen 31 maart 2024

               Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk       
                      Organist: Bram van Oort
                           m.m.v. de Cantorij
ORGELSPEL  Preludium in D – J.L. Krebs
Lied 619: 1, 2, 3 en 4
1  Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

2  Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja, halleluja!

3  De engel sprak: Houd moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4  Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!                                

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied: 614 antifoon, Cantorij; 139: 1 en 14, antifoon afsluiting
614 antifoon
Halleluja!  Ontwaak ik, nog ben ik bij U,
uw hand draagt mij door de nacht.  Halleluja!

Cantorij; 139: 1 en 14
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Antifoon

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

                                                                                AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Projectlied ‘Het leven krijgt weer kleur’
kinderen naar de kinderdienst
KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Glorialied 624: 1 met cantorij, 2 en 3 gemeente
1  Christus, onze Heer, verrees,  /  halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,  /  halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,  /  halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2  Prijs nu Christus in ons lied,  /  halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,  /  halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,  /  halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,  /  halleluja!

3  Maar zijn lijden en zijn strijd,  /  halleluja,
heeft verzoening ons bereid,  /  halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,  /  halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,  /  halleluja!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Colossenzen 3: 1 - 4  en 12 - 15     
Lied 632: 1 en 3 
1  Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

TWEEDE LEZING Paasevangelie Johannes 20: 1 - 18
Lied:  631: 1 en 3 cantorij, 2 en 4  gemeente
1  Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

2  Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3  Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4  Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.


VERKONDIGING
ORGELSPEL:    Sta op! Een morgen ongedacht –                                                                                                                                                                                Willem Vogel
Lied 630: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 gemeente
1  Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3  Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden  met acclamatie 368f  
God van leven en licht, maak alles nieuw.
Halleluja.
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 634:  1 cantorij, 2 met gemeente
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!


2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ZEGEN    
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL:  U zij de glorie – Christian Ingelse
Collecten.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.