PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Activiteiten diakenen Activiteiten diakenen
Activiteiten diaconie Protestantse gemeente Steenderen en Bronkhorst
 
Vooraf

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst.
 
College van diakenen
Het College van diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
 
Activiteiten diaconie
 
Vergadering
Het college komt eenmaal per maand bijeen. De voorzitter opent de vergadering met een lezing. Eén van de diakenen sluit de vergadering. De notulen worden bij toerbeurt gemaakt.
 
Dienen bij kerkdiensten
Diakenen zijn aanwezig in de erediensten, rouw- en trouwdiensten.
 
Zondagse eredienst
De dienstdoende diaken verzorgt (samen met een vrijwilliger) koffie en thee.
De diaken leest soms een collecteaankondiging voor in de dienst.
De diaken collecteert met de zakken D en K (in deze volgorde) in de dienst.
 
Dienst van de Tafel
Diakenen zijn verantwoordelijk voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Twee diakenen delen het brood en de wijn uit samen met de predikant en twee ouderlingen.
 
Doelen HA- collectes
De doelen voor de Heilig Avondmaalscollectes worden aan het begin van het jaar bepaald. De aankondigingen worden geplaatst in Kerkleven/ website en afgekondigd in de dienst. 
 
Vertegenwoordiging
De diaconie is vertegenwoordigd in:
 • het moderamen van de kerkenraad
 • de Z.W.O.- groep
 • Diaconaal Netwerk Bronckhorst
 • de Classis
 • de Oliebollencommissie kerk
 • de Zendingscommissie ZWO. De ZWO-commissie is onlosmakelijk met de diaconie verbonden. Deze commissie wordt gevormd door enkele gemeenteleden en een diaken.
Jaarlijks gesprek met PCI
Er is jaarlijks een informatief gesprek met de leden van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van Steenderen.
 
Informatie/ mededelingen
De diaconie informeert via Kerkleven, De Engelenbak, op de website en tijdens de afkondigingen in de erediensten. Daarnaast heeft de diaconie een eigen informatiefolder.
 
Paasgroeten
De diaconie stuurt elk jaar namens de gemeenteleden paasgroeten aan gevangenen in binnen- en buitenland. Op de tweede zondag in de Veertigdagentijd wordt een schrijftafel ingericht waar gemeenteleden de kaarten kunnen ondertekenen met hun naam. De diaconie betaalt de portokosten.
 
Ziekenzondag
Zieken en ouderen boven de 80 jaar binnen de kerkelijke gemeente ontvangen een bemoedigende groet ter gelegenheid van Nationale Ziekendag (tweede zondag in september).
 
Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid
Op Biddag en Dankdag wordt de uitgangscollecte georganiseerd door de ZWO groep. Dit is bestemd voor de Wilde Ganzen.
 
De diakenen organiseren op Dankdag een inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank in Zutphen.
 
Kerstbonnenactie Bronckhorst
De diaconie betaalt mee aan de kerstbonnenactie van het Diaconaal Netwerk Bronckhorst. Aan dit netwerk doen alle diaconieën en parochiële caritas instellingen (RK) van Bronckhorst mee. De kerstbonnen worden verstrekt aan gezinnen die een uitkering ontvangen en bekend zijn bij de Gemeente Bronckhorst.
 
Stiltehoek
Sinds najaar 2014 heeft de diaconie een stiltehoek ingericht achterin de kerk. De diaconie zorgt voor de waxinelichtjes. In de wintermaanden staat de lezenaar en lichtjesbak in Het Anker.  Op de gedachteniswand worden de overleden gemeenteleden herdacht. De diaconie zorgt voor een hartje met de naam en sterfdatum van de overledene. De gegevens worden verstrekt door de scriba.
 
Organisatie kerstmarkt
De diaconie organiseert op de tweede zaterdag van december een kerstmarkt in de kerk. 
 
Financieel beheer
De diaconie verwerft haar inkomsten uit:
 • rente van uitstaande gelden (leningen, banktegoeden
 • opbrengsten uit onroerende goederen (huren, pachten
 • giften/collectes
Tot haar beheerstaken behoren:
 • het verantwoord uitzetten van gelden voor een optimaal rendement
 • het verantwoord beheren van de aanwezige onroerende goederen
 • het doorzenden van bestemde collectes
 • het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening
 • het jaarlijks opstellen van een collecteplan
Financiële ondersteuning:
 • het incidenteel ondersteunen van personen (sociaal beleid)
 • het ondersteunen van plaatselijke diaconale activiteiten
 • het ondersteunen van plaatselijk kerkelijk ouderenwerk
 • het ondersteunen van landelijk diaconaal kerkenwerk
 • het ondersteunen van diaconaal kerkenwerk wereldwijd
 • het adequaat reageren met financiële middelen bij rampen waar ook ter wereld
 Voor verdere activiteiten zie de agenda en het nieuws op deze website.
terug
 
 

Pinksteren, oecumenische openluchtdienst in de boomgaard fa. Horstink Rha
datum en tijdstip 28-05-2023 om 10.00 uur
meer details

kerkgebed
datum en tijdstip 30-05-2023 om 19.00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 04-06-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 11-06-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.