PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 17 oktober 2021 Liturgie 17 oktober 2021
Werelddiaconaat: Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.
Voorganger: Gea Haan. Organist: Teus Mik. Dienst met medewerking van de cantorij.

ORGELSPEL, WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 130: 1en 4
1  Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

4  Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Inleiding op de dienst.
Kyriegebed
Glorialied 304: 1 en 3 allen 2 Cantorij
1  Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Cantorij
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Kinderverhaal


EERSTE LEZING Jesaja 29: 18-24
Zingen Lied 158A 1 en 3 allen 2 Cantorij
1  God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

Cantorij
Bevrijding uit de vijandschap
de hand van die ons haten,
gelijk Hij eens gezworen had
Abraham onze vader,
opdat wij in rechtvaardigheid
de Here God zijn toegewijd
ons leven lang op aarde.
Zo zult gij voor de Heer uitgaan,
een stem die Hem de toegang baant:
bereidt Hem alle wegen!

3  Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit de hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

TWEEDE LEZING Marcus 10: 35-45
Zingen:   U komt de lof toe, U het gezang,
               U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

VERKONDIGING|

Zingen Lied 990: 1,2 allen, 3 en 4 Cantorij 5, 6 allen
1  De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2  O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

Cantorij
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

Cantorij
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5  Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6  De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Collecteaankondiging
GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden

Gezongen Onze Vader 369B allen slot
1  Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: lied 969 (allen)
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3  Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

ZEGEN EN ZENDING
V:      Zegen
G:      AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.