PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 23 januari 2022 liturgie 23 januari 2022
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht. Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf


Lied 75: 1 en 5
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wond’ren van uw hand.

't Is de HEER die in zijn hand
een beker heeft die Hij vult
in zijn heilig ongeduld,
die Hij vult tot aan de rand
met de wijn die schuimt als bloed,
bruist in volle overvloed.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met: 301a 

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Lied 150a: 1
    Geprezen zij God! Gij engelenkoor
Dat steeds naar hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
Die allen daarboven tot dankzegging riep.
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
Aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 218: 1, 2, 4 en 5 (als kinderlied)

Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor elke nieuwe dag.
Dank u dat ik met al mijn zorgen 
bij u komen mag.

 Dank u voor deze mooie aarde
 dank u voor sterren maan en zon
 dank u dat u ons wilt bewaren
 kracht en levensbron

Dank u voor steun in moeilijkheden. 
Altijd ziet u naar mensen om, 
dank u voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

Dank u voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God ik wil u danken
dat ik danken kan.

 (kinderen naar de kinderdienst)

EERSTE LEZING: 
Jesaja 52: 7 
Hoe welkom is de vreugdebode 
die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 
‘Je God is koning!’     

Lied 834: 1, 2 en 3

 1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
Geheel van U vervuld en rein,
Naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
Een geest van licht, zo klaar als Gij;
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
En ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
Dan kan ik veilig verder gaan,
Tot ik U zie o eeuwig licht,
Van aangezicht tot aangezicht.TWEEDE LEZING 

Lukas 4: 14 t/m17 

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 

Jesaja 61: 1-2

De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
om een genadejaar van de HEER uit te roepen

Lukas 4: 20 en 21

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.

Lied  338b

    Halleluja, halleluja, halleluja. 


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 885: 1 en 2

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
    Refr. 
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer. 
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt gij gegeven,
groot is uw trouw o Heer aan mij betoond

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refr.
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer. 
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt gij gegeven,
groot is uw trouw o Heer aan mij betoond

GEBEDEN    
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)


Lied 416: 1 t/m 4 (als slotlied)
    Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn..

Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren 
in de dood je leven sparen 
ga met God en Hij zal met je zijn …

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. 
ga met God en hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
ZINGEN: Lied 431b

A - - - men
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

 
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.