PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie derde Advent 17 december 2023 Liturgie derde Advent 17 december 2023

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 17 dec. 2023 om 10.00 uur in
Het Anker in Steenderen
“Avondmaal”

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Rineke van den Berg
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 146: 1, 3, 4  “Zing, mijn ziel, voor God uw Here”
1  Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3  Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4  Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Aansteken adventskaars door een kind
We zingen: verlanglichtjes
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie                                   Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 286 vers 3 + refrein “Steek een kaars aan tegen al het duister”
3  Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

GEBED VAN DE ZONDAG
Inleiding op de lezing
EERSTE LEZING   
Jesaja 35: 1 - 10 (Herziene Statenvertaling)
Lector:
De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen
en in bloei staan als een roos.
Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.
Rineke: jullie zullen je verheugen wanneer machtige naties die wreedheden begaan ten ondergaan.

Lector:
De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE,
de glorie van onze God.
Versterk de slappe handen,
verstevig de wankele knieën;
Rineke: help anderen die geen hoop meer hebben, versterk hun handen, help anderen die bang zijn, versterk hun knieën.

Lector:
zeg tegen de gehaasten van hart:
Rineke: zeg tegen diegenen die niet kunnen wachten tot alles is opgelost en er vrede is:

Lector:
Wees sterk, wees niet bevreesd!
Zie, uw God!   De wraak zal komen,
de vergelding van God;
Híj zal komen en u verlossen.
Rineke: de wraak van God zal voor diegenen zijn die wreedheden hebben begaan.

Lector:
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.
Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.
Rineke: diegenen die tot nu toe de weg van vrede niet herkenden, diegenen die er doof voor waren, of te verlamd om maar iets te doen, diegenen die hun mond hielden… let op: God betrekt je er helemaal bij.

Lector:
Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.
Het dorre land zal tot een waterpoel worden,
het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen,
waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biezen.
Rineke: Gods redding doet mensen opbloeien, ze komen op adem.

Lector:
Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat,  zelfs dwazen zullen niet dwalen.
Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlosten zullen die bewandelen.
Rineke: waar eerst geen weg was, is nu de weg van de Heer. Twee dingen zijn belangrijk op deze weg: je hoeft nog niet alles van God te begrijpen, verdwalen doet hij je niet ook al ben je blind of doof. Maar vertrap je anderen door jouw machtsvertoon dan is er op deze weg voor jou geen plaats.
Lector:
Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht,
zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Lied 433: 1 “Kom tot ons, de wereld wacht”
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

TWEEDE LEZING Jakobus 5: 7 - 10 Door de lector
Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.  Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.  Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.  Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 

Lied 441: 6, 8, 10     Hoe zal ik U ontvangen

6  Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

8  Ook hoeft geen mens te vrezen
die aan zijn zonden lijdt,
want Hij komt u genezen
met zijn genegenheid.
Uw trooster is nu nabij,
die uw vergeving is!
Met alle kinderen deelt Hij
zijn vaders erfenis.

10  Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

DERDE LEZING     Mattheüs 11: 2 ‐ 11
Lied 452: 1 en 3   Als tussen licht en donker
1  Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

3  O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 910: 1, 2 en 4  “Soms groet een licht van vreugde”

1  Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2  Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

4  Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

Uitnodiging voor het avondmaal
Jezus heeft op het paasfeest 2000 jaar geleden
samen aan tafel gezeten met zijn vrienden.
We zijn blij dat we de verhalen van Jezus kunnen lezen in de bijbel, zo leren we over Gods wereld, een wereld van vrede. Wees allemaal welkom aan die tafel van God.

Vredesgroet
Als we vieren dat we toeleven naar een wereld van vrede, Dan begint dit met het zetten van zelf een stap op weg naar vrede. We hebben in de kerk daarvoor een groet, een vredegroet. Dat we elkaar een knuffel, kus, of gewoon een hand geven en zeggen tegen elkaar: vrede voor jou.

Tafelgebed
Wij danken U God, voor de wijn.
Als wij met elkaar de druiven proeven,
weten wij dat het feest is,
want Jezus, uw Zoon is bij ons.

Wij danken U God, voor het leven,
voor wat Jezus ons heeft verteld over U.
Nu weten wij: U laat ons nooit alleen.

Wij danken U, dat Jezus ons heeft laten zien
hoe we leven kunnen met U en met elkaar.

Wij danken U voor het brood, dat we breken en delen.
Brood wordt van veel graankorrels gemaakt,
en zoals het graan verzameld wordt,
breng zo alle mensen bijeen in uw Rijk van vrede:
wij horen allemaal bij U.
Wij bidden U dat wij eens met alle mensen samen
uw feestmaaltijd zullen vieren.

Wég nu met alles wat niet goed is, wat ons boos en verdrietig maakt
en ons van binnen pijn doet. U hebt ons lief en geeft ons Jezus Zelf:  Zo dicht wilt U bij ons zijn!

We denken aan die laatste maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen.
Hij brak het brood, gaf het rond en zei: dit ben ik.
Het is mijn lichaam.
Ik geef mijzelf aan jullie,
helemaal, voor altijd.

En Jezus gaf de beker rond
en hij zei: dit ben ik.
Het is mijn bloed.
Ik geef mijzelf aan jullie,
helemaal, voor altijd.

En daarna zei hij:
Als jullie later bij elkaar zijn,
dan moet je dit ook doen:
dan zul je merken dat ik bij je ben.
want ik ben altijd bij je als je breekt en deelt.

Bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Delen van brood en wijn

Dankwoorden

(kinderen komen terug)

ZINGEN lied 885 Groot is uw trouw o Heer
1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A ---men  A ---men  A ---men
ORGELSPEL
Collecten.
 

terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.