PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Kerkenraad Kerkenraad
Wie doet wat in de Kerkenraad?

Kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen… ze vervullen een belangrijke rol in onze kerkelijke gemeente. Maar hoe ziet die rol er eigenlijk uit en… ‘wie doet wat’?

Onze kerkenraad 

draagt zorg voor de diensten en geeft leiding aan het ‘leven en werken’ van de gemeente. De kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers van onze gemeente, dit zijn
- 7 ouderlingen en 1 jeugdouderling
- 5 diakenen
- 5 ouderlingen – kerkrentmeester
- de predikant

Ieder jaar kiest de kerkenraad een voorzitter (preses), een tweede voorzitter (assessor) en een secretaris (scriba). Deze vormen, samen met een toegevoegd vierde lid uit de kerkenraad, het dagelijks bestuur. Dit moderamen vergadert circa tien dagen voor de kerkenraadsvergadering, stelt de agenda op en behandelt lopende zaken. 

De kerkenraad komt één keer in de maand bijeen. In deze vergaderingen wordt onder meer het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat en algemene financiële zaken besproken. De colleges vergaderen één keer in de maand ook afzonderlijk, voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering.

De ambtsdragers; taken en rollen

De ouderlingen dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zijn mede verantwoordelijkheid voor de eredienst door onder meer een vertegenwoordiging in de kerkdiensten. Daarnaast ligt hun taak in het toerusten van de gemeente om handen en voeten te geven aan de pastorale en missionaire roeping. Een speciale rol vervult de jeugdouderling: hij of zij richt zich –zoals de naam al zegt – op kinderen en jongeren in en rondom onze gemeente.

Enkele ouderlingen zijn belast met de financiële aangelegenheden. Deze ouderlingen zijn ouderling-kerkrentmeester, ook wel kerkrentmeesters. Kerkrentmeesters zorgen er primair voor dat de gemeente in een gebouw samen kan komen en er financiële draagkracht is voor de bekostiging van een predikant. Daarom richten kerkrentmeesters zich ook op het verwerven van gelden. Tevens zorgen zij voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

De diakenen staan voor de ‘dienst der barmhartigheid’. Deze taak is niet exclusief aan hen, maar aan alle kerkleden opgedragen. De rol van de diakenen is deze roeping in de gemeente levend te houden; diakenen geven daaraan leiding. Door sociale wetgeving is het accent van diaconaat al in de vorige eeuw verschoven van ‘armenzorg’ naar actuele thema’s. Typerende woorden zijn onderlinge dienst, aandacht voor de verre naaste (werelddiaconaat) en helpen waar geen helper is, ook in de eigen gemeente. Diakenen zijn tevens vertegenwoordigd in de dienst; zij zamelen geld in en verzorgen de viering van de Tafel van de Heer.

De scriba treedt op als secretaris van de gemeente. De kerkenraadsvergaderingen zijn een kernactiviteit waaronder bijvoorbeeld agendering, organisatie, notulering en onderlinge communicatie. Maar ook veel zaken omtrent de uitvoering van het beleid liggen bij de scriba. Denk daarbij aan correspondentie, archivering en planning. Tevens verzorgt de scriba de afkondigingen, het dienst- en collecterooster en de contacten met de gastpredikanten en pers.

De voorzitter geeft leiding aan de kerkenraadsvergadering en het moderamen. Samen met de scriba vertegenwoordigt de voorzitter de kerk bovendien ‘naar buiten toe’. Een voorzitter tevens is het aanspreekpunt voor ‘algemene zaken’ en een belangrijke gespreks- en overlegpartner van de predikant.

Ten slotte de predikant. De predikant is ‘de motor’ achter de kerkelijke gemeente. Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Ook huis- en ziekenbezoek horen bij zijn of haar functie, in nauwe samenwerking met de overige ambtsdragers. Door persoonlijke zielzorg en Bijbels onderwijs noemen we de predikant ook vaak een herder of leraar.
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.