PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 10 maart 2024 Liturgie 10 maart 2024
Dienst 10 mrt. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen
‘zondag Leatare’

                          Organist: Teus de Mik
                  Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk                                      
ORGELSPEL
(Oefenen 540)

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan

Lied 122: 1 en 2
1  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2  Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
Inleiding op de Dienst
Projectlied     refrein couplet 2 en refrein

Kinderen naar de kinderdienst

KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 538: 1 en 4
1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Numeri 21: 4 - 9
Lied  540: 1, 2, 3 en 4
Melodie A Vrouwen
1  Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.

Melodie B Mannen
2  De wind blaast in vier streken,
wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken
de tien geboden voort

Melodie A + B
3  en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

Melodie A
4  Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 3: 1 - 16
Lied  540: 7, 8, 9 en 10
Melodie A
7  maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

Melodie B
8  en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang

Melodie A + B
9  en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.


10  Dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 537: 1, 2 en 4
1  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

2  Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.
4  En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
Kinderen komen terug en vertellen wat ze gedaan, gemaakt hebben

Wij gaan staan
Slotlied 686
1  De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2  Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.